donderdag 21 mei 2015

Constructieve ontmoeting tussen vertegenwoordigers PAX/ Raad voor Kerken / Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII)

Beste Lezers,

Op zondag, 17 mei jl. heb ik na afloop van de Heilige Mis, waar ik als Misdienaar heb gefungeerd voor de Zuid-Soedanese Pastoor John Opi Severino, een bijzonder constructieve ontmoeting gehad met Sara Ketelaar en Edwin Ruigrok, vertegenwoordigers van PAX en met Jannie Nijwening, vertegenwoordiger van de Raad van Kerken. De organisatie PAX is lid van de internationaal opererende organisatie Pax Christi International. Deze organisaties werken samen met Pastoor John Opi Severino om in het door oorlog geteisterde Zuid-Soedan de vrede te bevorderen. De Republiek van Zuid-Soedan heeft namelijk te maken met grensconflicten en met onderlinge stammenstrijd. Vanuit de principes van het christelijke geloof zetten Pastoor John Opi Severino, PAX – lid van Pax Christi International – en de Raad voor Kerken zich in om de vrede in Zuid-Soedan, maar uiteraard ook elders in de wereld, te bevorderen en op een vreedzame wijze te zoeken naar een oplossing van huidige conflicten. Voor zijn inzet om de vrede in Zuid-Soedan te bevorderen ontving Pastoor John Opi Severino na afloop van de Heilige Mis uit handen van Sara Ketelaar namens PAX als blijk van waardering een schitterende handgesneden houten vredesduif cadeau.
 
Het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) zet zich vanuit de principes van het Christelijke Rooms-Katholieke geloof in om neonazisme, fascisme en antisemitisme in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden, omdat dit verderfelijke gedachtengoed immers volkomen onverenigbaar is met de inhoud en de leer van het Christelijke geloof.

Wij hebben een inhoudelijk bijzonder goed en plezierig gesprek met elkaar gevoerd, waarin wij naar elkaar toe onze oprechte overtuiging hebben uitgesproken hoe belangrijk het is om zowel als organisaties en als individuele burgers gezamenlijk de handen ineens te slaan om internationaal de vrede te bevorderen en om neonazisme, fascisme en antisemitisme, waar ter wereld dan ook, te voorkomen en te bestrijden. Om het kwade in welke vorm dan ook succesvol een halt toe te kunnen roepen is het van groot belang dat goedwillende individuen en organisaties waar ter wereld dan ook elkaar de hand toereiken én vervolgens de handen ineen slaan om waar dit maar mogelijk is hiertoe in woord en daad met elkaar samen te werken.

Aan de tijdens deze gelegenheid aanwezige vertegenwoordigers van PAX en de Raad van Kerken heb ik dan ook met veel genoegen als directeur van onze organisatie laten weten dat zij in hun oprechte streven om de vrede internationaal te bevorderen en tot stand te brengen steeds op de steun en de sympathie van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) zullen kunnen rekenen. Per slot van rekening heeft het verderfelijke gedachtengoed van het neonazisme, fascisme en het antisemitisme (onverdraagzaamheid) in de vorige eeuw tot een wereldwijd omvattende oorlog geleid, die aan miljoenen burgers en militairen het leven heeft gekost en een onvoorstelbaar groot (inter)nationaal en individueel leed met zich heeft meegebracht. Het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) begrijpt deze inzet van deze beide organisaties dan ook maar al te goed en heeft hier dan ook een bijzonder grote waardering voor. Net zoals de vertegenwoordigers van beide organisaties mij tijdens onze ontmoeting hebben laten weten dat zij van hun zijde de inzet van onze organisatie om het neonazisme, fascisme en antisemitisme (inter)nationaal te voorkomen en te bestrijden eveneens bijzonder goed begrijpen en waarderen.

Wij wensen PAX, Pax Christi International en de Raad van Kerken en al hun vertegenwoordigers, waar ter wereld dan ook, heel veel succes en boven alles Gods Zegen en de altijd durende voorspraak van de Heilige Maagd Maria toe bij hun tomeloze inzet om wereldwijd de vrede te bevorderen en conflicten door middel van het onderlinge overleg op geweldloze wijze tot een bevredigende oplossing voor alle partijen te brengen.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII) (www.iwoii.nl)

Anne Louis Cammenga
Directeur

 
 
Van links naar rechts: Edwin Ruigrok, PAX,  Jannie Nijwening , Raad voor de Kerken, Anne Louis Cammenga, Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) en Sara Ketelaar, PAX
 
 
 
_____________________________________________________________________
 
 
 

 

dinsdag 19 mei 2015

Gegevens van Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante en partner Marco H. van de Wetering ter informatie aan het CIDI aangereikt

Beste Lezers,
 
Gezien alle overlast die twee andere benadeelde partijen en ikzelf in de afgelopen jaren in woord en daad hebben ondervonden van de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante en consorten (o.a. zijn partner Marco H. van de Wetering) zal het u ongetwijfeld duidelijk zijn dat in de afgelopen jaren een aantal CC’s van mijn e-mailberichten eveneens aan het CIDI zijn verzonden Het CIDI zet zich immers in om het antisemitisme in Nederland te voorkomen en te bestrijden.
 
Per slot van rekening is Neonazi Jan Peter Mante – aantoonbaar - de oprichter en de eigenaar van het extreemrechtse Noordlandforum en vinden er – aantoonbaar - contacten plaats tussen het extreemrechtse Noordlandforum en het Neonazistische Stormfront. Daarnaast is Neonazi Mante ook actief op het Forum voor de Geuzen. Op dit forum hebben mijn collega, mr. Fred IJspeerd en ik o.a. een aantal antisemitische uitspraken gevonden die er bepaald niet om liegen. Uiteraard heb ik het CIDI eveneens van deze antisemitische uitspraken op dit laatstgenoemde forum op de hoogte gesteld.
 
U zult dan ook zonder meer kunnen begrijpen dat – gezien alle in de afgelopen jaren ondervonden overlast van deze Zeisterse Neonazi – ik het van groot belang acht dat organisaties, die zich net als ikzelf inzetten om neonazisme, fascisme en antisemitisme in onze samenleving te bestrijden en te voorkomen deze uiterst relevante kennis in hun bezit krijgen. Zij kunnen met deze kennis immers hun voordeel doen. Zo is het o.a. bekend dat de (inter)nationaal georiënteerde Anne Frank Stichting zich reeds jarenlang inzet met de bestudering van het – helaas weer opnieuw opkomend – fascisme in onze samenleving.
Op de memorystick met de 19 archiefmappen en de (totale inhoud: 2141 documenten die ik op 15 mei jl. persoonlijk aan een wetenschappelijk medewerker van het CIDI heb overgedragen, bevinden zich - naast vele andere gegevens - uiteraard ook alle gegevens over de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante, diens partner Marco H. van de Wetering, diverse extreemrechtse/neonazistische fora en over o.a. antisemitische en haat zaaiende teksten, die wij op de diverse fora in de loop der tijd zijn tegengekomen.
 
Zelf vind ik het van groot belang dat het CIDI van deze documenten kennis heeft genomen. Want hoe meer organisaties van deze informatie kennis kunnen en zullen nemen; hoe meer dit er – naar mijn mening – in de praktijk toe zal bijdragen dat het neonazisme, fascisme en het antisemitisme in onze samenleving effectief kan worden voorkomen en bestreden.
 
Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)
 
Anne Louis Cammenga
Directeur
 
Neonazi Jan Peter Mante
 
Diens zakelijke partner Marco H. van de Wetering
 
 
 
______________________________________________________________________
 

maandag 18 mei 2015

Archiefoverdracht aan Mike Durand, Wetenschappelijk Medewerker CIDI / Adviesinwinning in het kader van verdere professionalisering IWOII


Archiefoverdracht aan Mike Durand, Wetenschappelijk Medewerker CIDI /
Adviesinwinning in het kader van verdere professionalisering IWOII
Zeist, 18 mei 2015

Beste Lezers,

Op, vrijdag, 15 mei jl. heeft een archiefoverdracht, bestaande uit een memory-stick met 19 archiefmappen (totale inhoud: 2141 documenten), plaatsgevonden op het kantoor van het CIDI in Den Haag aan de heer drs. M. (Mike) Durand, Wetenschappelijk Medewerker van het CIDI in Den Haag. De inhoud van deze archiefmappen en documenten heb ik vervolgens op een uiterst gedetailleerde, grondige wijze volledig aan de heer Durand toegelicht.

Op dit moment is onze organisatie bezig met een grote professionaliseringsslag om in de toekomst op een nog betere en bredere wijze diensten te kunnen gaan verlenen aan onze cliënten. Om deze verbreding van onze dienstverlening te kunnen realiseren is het noodzakelijk gebleken als organisatie andere richtingen in te gaan slaan. In het kader hiervan dient eveneens de inhoud en de qua lay-out van onze website grondig te worden aangepast.

In het kader van deze verdere professionalisering van onze organisatie; haar diensten en haar website heb ik dan ook advies ingewonnen bij de o.a. op deze gebieden uiterst deskundige heer Durand, die mij tijdens dit gesprek dan ook – zonder meer - van uiterst nuttige, uitstekende adviezen heeft voorzien.

Na afloop van ons inhoudelijk bijzonder goede en plezierige gesprek overhandigde de heer Durand mij op uiterst attente wijze als geschenk drie wetenschappelijke werken over diverse (historische) onderwerpen. Ik heb de heer Durand hiervoor heel hartelijk bedankt en hem laten weten dat ik - gezien de uiterst interessante historische inhoud van deze drie wetenschappelijke werken - mij er zonder meer op verheug om deze boeken het komende weekeinde te gaan lezen.  

Mijn collega, de heer mr. F. (Fred) J. IJspeerd en ikzelf zijn de heer Durand bijzonder erkentelijk voor al zijn in woord en daad gegeven hulp met betrekking tot de verdere professionalisering van onze organisatie en wij zien de komende periode aanvullende informatie en adviezen hieromtrent dan ook met bijzonder veel belangstelling tegemoet.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur
 
 
Na afloop van het gesprek schonk Mike Durand aan Anne Louis Cammenga een aantal schitterende boeken cadeau. Dit boek ‘Israël en de Palestijnse gebieden – Feiten en cijfers’ is een uitgave van het CIDI en maakt onderdeel uit van een reeks informatieve wetenschappelijk verantwoorde werken. Eén van de auteurs die een wetenschappelijke bijdrage aan dit werk hebben geleverd is drs. Mike Durand.
 
Een prachtige persoonlijke, gesigneerde opdracht van mede-auteur drs. Mike Durand voor Anne Louis Cammenga in de wetenschappelijk verantwoorde uitgave ‘Israël en de Palestijnse gebieden – Feiten en cijfers’.
 
Het boek ‘De Mythe van het Joodse Kannibalisme – De Ongecensureerde Versie’ van Prof. Dr. Pieter W. van der Horst werd na afloop van hun gesprek als geschenk door drs. Mike Durand aan Anne Louis Cammenga persoonlijk overhandigd.
Het derde boekengeschenk dat drs. Mike Durand aan Anne Louis Cammenga heeft overhandigd, betreft het wetenschappelijke werk ‘Joden-haat en Zion’s-haat’ van Prof. Dr. H.M. van Praag.
 
 
 
_____________________________________________________________woensdag 6 mei 2015

Foto-Impressie Dodenherdenking (4 Mei) en Bevrijdingsdag (5 Mei) 2015 - 70ste Herdenking van de Bevrijding van Nederland !!!

Beste Lezers,

Hierbij een foto-impressie van de 4 en 5 Mei herdenkingen in Zeist. Wat bij mij achterblijft is een onvergetelijke herinnering aan een plechtige, indrukwekkende Dodenherdenking op 4 Mei en een feestelijke, uiterst vreugdevolle Bevrijdingsdag op 5 Mei. Extra bijzonder omdat het dit jaar 70 jaar is geleden dat Nederland is bevrijd van de het juk van Nazi-Duitsland.

Moge de slachtoffers nooit meer worden vergeten en de lessen van de Tweede Wereldoorlog worden doorgegeven aan huidige en toekomstige generaties. Nooit geen oorlog meer; nooit meer Auschwitz !!!

Heel veel kijkplezier toegewenst !!!

Met hartelijke groeten,
Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________