woensdag 23 mei 2018

Opheffing Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) op met ingang van 24 mei 2018


Zeist/Gouda, Donderdag, 24 mei 2018


L.S.,

Hierbij willen wij beiden u laten weten dat de stichting Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) met ingang van 24 mei 2018 is opgeheven. De reden hiervoor is dat de doelstellingen, die wij beiden hebben willen realiseren, inmiddels zijn gerealiseerd.

Wij willen in de toekomst ons beiden gezamenlijk gaan richten op andere zaken, waarbij wij ons willen gaan richten op Christelijke normen en waarden, waarbij wij uiteraard nooit de Joodse theologische wortels uit het oog zullen verliezen, en open staan voor samenwerking op nationaal, Europees en mondiaal niveau met iedereen (bijvoorbeeld: de 2.1 Miljard individuele Christelijke personen wereldwijd) die deze Christelijke normen en waarden mede onderschrijft. Hierover zijn wij beiden momenteel dan ook in gesprek met Rooms-Katholieke kerkelijke vertegenwoordigers.

In de plannen en doelstellingen die wij beiden in de toekomst voor ogen hebben is de huidige stichting Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) voor ons beiden geen geschikt hulpmiddel meer. Vandaar dan ook dat deze stichting met ingang van vandaag, 24 mei 2018, is opgeheven.

Zodra er meer bekend is over onze toekomstplannen en toekomstige doelen laten wij u dit uiteraard zo spoedig mogelijk weten.

Wij beiden danken iedereen die ons in de afgelopen jaren in woord en daad heeft gesteund en wensen u allen en al uw dierbaren in alle opzichten van ganser harte Gods Zegen en de Altijd Durende Voorspraak van de Heilige Maagd Maria toe.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (I-WO-II)

Anne Louis Cammenga,
Directeur
mr. Fred Jan IJspeerd,
Adviseurvrijdag 18 mei 2018

I-WO-II-Aangifte bij Politie Utrecht wegens besmeuren Joods Monument bij Spoorwegmuseum in Utrecht

Beste Lezers, 

Op woensdag, 16 mei jl. heb ik zowel namens het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) als namens mijzelf als directeur van I-WO-II en als actief belijdend en meelevend lid van de Rooms-Katholieke Kerk aangifte gedaan bij de Politie in Utrecht wegens het besmeuren met bloed en modder van het Joods Monument bij het Spoorwegmuseum in Utrecht. 

Ik heb aangifte gedaan van vernieling van het Joods Monument. Ook heb ik aangifte gedaan van belediging van een groep mensen (artikel 137c, Wetboek van Strafrecht) en het aanzetten tot haat, discriminatie of geweld (artikel 137d Wetboek van Strafrecht). De verklaring die ik hieromtrent bij de Politie op woensdag, 16 mei jl. op het Politiebureau Paardenveld in Utrecht heb afgelegd, treft u hieronder ter informatie aan. 

Dit naar aanleiding van een artikel van RTV Utrecht, waarin bekend werd gemaakt dat het Joods Monument in de week voorafgaande aan de Dodenherdenking op 4 Mei jl. met bloed en modder is besmeurd. Binnen een paar uur na dit uiterst onverkwikkelijke incident is het Joods Monument weer schoongemaakt. Een kopie van dit artikel treft u eveneens hieronder ter informatie aan. 

Het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II), mijn collega mr. Fred Jan IJspeerd en ikzelf hopen en wensen oprecht dat de daders die dit op hun geweten hebben, zullen worden opgepakt en dat zij door de rechter in ieder geval minimaal veroordeeld zullen worden tot het betalen van de schoonmaakkosten van het Joods Monument. In ieder geval hopen en wensen het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II), mijn collega mr. Fred Jan IJspeerd en ikzelf oprecht dat - wanneer de daders zijn opgepakt - hen door de rechter op niet mis te verstane wijze zal worden duidelijk gemaakt dat dit soort vernielzuchtige en naar onze mening in feite antisemitische gedragingen in onze samenleving niet getolereerd zullen worden.  

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (I-WO-II)

Anne Louis Cammenga
Directeur


C.C.    mr. Fred Jan IJspeerd, Adviseur, Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II)


Inhoud van de door Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) verrichte aangifte van vernieling van het Joods Monument; van belediging van een groep mensen (artikel 137c, Wetboek van Strafrecht) en het aanzetten tot haat, discriminatie of geweld (artikel 137d Wetboek van Strafrecht) op 15 mei 2018 bij de Politie op het Politiebureau Paardenveld in Utrecht.

Inhoud van het artikel van RTV Utrecht waarin melding wordt gemaakt dat in de week voorafgaande aan de Dodenherdenking op 4 mei 2018 het Joods Monument bij het Spoorwegmuseum in Utrecht met bloed en modder is besmeurd. Binnen een paar uur na dit uiterst onverkwikkelijke incident is het Joods Monument weer schoongemaakt.
________________________________________________________________________________
NEGEN FOTO'S VAN DE ZEISTERSE NEONAZI JAN PETER MANTE 


_____________________________________________________


vrijdag 11 mei 2018

Dodenherdenkingsrequiem in Utrechtse St. Willibrordkerk maakt op de gelovigen grote indruk

Op vrijdag, 4 mei jl. heeft tussen 10.30 uur en 12.00 uur in de Utrechtse St. Willibrordkerk een Dodenherdenkingsrequiem plaatsgevonden, waarin alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog zijn herdacht. Het Requiem werd met schitterend orgelspel door organist Henk Scholte en met prachtige gregoriaanse gezangen door de leden van het St. Willibrord koor (de Schola) begeleid.

Dit Dodenherdenkingsrequiem werd in nauwe en goede samenwerking tussen de Priesterbroederschap Sint Pius X (FSSPX) en het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) georganiseerd. Zo heeft het I-WO-II ter voorbereiding voor dit Requiem o.a. historisch materiaal aangeleverd.

Tijdens dit Dodenherdenkingsrequiem heeft Pater Carlo de Beer, die dit Requiem heeft gecelebreerd, de volgende preek gehouden:

Het einde van de Tweede Wereldoorlog is nog maar 73 jaar geleden. Er leven nu nog mensen die ons van de verschrikkingen kunnen vertellen. Beeldmateriaal via o.a. boeken en films brengt ons de maatschappelijke chaos van toen onder ogen. De Moeder Gods Maria heeft tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog gewaarschuwd dat er nog een veel ergere oorlog zou komen, indien de mensheid zich niet zou bekeren tot God.

De Tweede Wereldoorlog spant dan ook de kroon met het aantal slachtoffers: burgerslachtoffers plus minus 41 1/5 miljoen; militaire slachtoffers plus minus 25 miljoen, Holocaustslachtoffers plus minus 5,8 miljoen, zodat het aantal doden op plus minus 72 miljoen uitkomt.

Pater Henri de Greeve oordeelde terecht: 'Waar niet meer gebeden wordt, komt oorlog'. Al die dode mensen!  Wat kan een priester beter doen dat voor hun zielenrust het Heilig Misoffer opdragen! Het Kostbaar Bloed van Jezus Christus op hun toepassen.

Toen de Heilige Monica, de Moeder van de Heilige Augustinus, gevraagd werd of zij in haar vaderland wilde sterven, zei zij tegen haar zoon Augustinus: 'Maak je daar maar niet al te druk over, maar gedenk mij liever altijd aan het altaar!'.

Hoe ellendig zijn velen aan hun eind gekomen.
Was God hun toevlucht? Zijn zij tot bekering gekomen? Of zijn zij onboetvaardig gestorven, terwijl zij zich vergrepen hadden aan de rechten van hun naasten en oorlogsmisdaden begaan hadden? Voor het zielenheil van de laatste categorie is te vrezen, maar laten wij het oordeel aan God. Wij mensen zijn hier immers niet bekwaam toe.

Mensen die de godsdienst willen ontvluchten, dikwijls omdat zij zich niet willen laten binden door de Tien Geboden van God, zeggen veelal dat de godsdienst de oorzaak is van oorlog. Dat is een enorme dwaling! Een leugen zélfs! De goddeloze 'ismen' van - laten we grofweg zeggen - de laatste twee eeuwen hebben de ergste oorlogen en de meeste slachtoffers veroorzaakt: het rationalisme, het darwinisme, het communisme, het nationaalsocialisme, enzovoorts.
Op het einde van de Tweede Wereldoorlog stonden goddeloze systemen tegenover elkaar. Een mens; een persoon telde niet. Stalin offerde soldaten op, want de munitie van de vijand zou wel opraken. Hitler nam het leven van de burgers op de koop toe. Terwijl hij al aan het verliezen was, mocht er onder geen enkel beding sprake zijn van overgave. In feite nog kinderen werden naar het front gestuurd en geofferd.
Het leven was niet in tel! Goddeloos! Zo goddeloos,
dat bijvoorbeeld priesters die tegen de Nazi's waarschuwden gewoon naar Dachau verdwenen. Onze kerkklokken werden uit de torens gehaald en omgesmolten om er munitie van te maken. Of het nu het communisme of het nazisme betreft: beiden maken zich schuldig aan geloofshaat!

In de vooroorlogse jaren rukte het communisme in de Sovjetunie steeds verder op. Een mensenleven telde daarbij niet. Nazi-Duitsland kenmerkte zich door een enorme immoraliteit: geboortebeperking, abortus, euthanasie. In het laatste geval betrof het dan in feite de stille moord
op ouden van dagen, zieken en inwoners van instellingen met fysieke of geestelijke problemen. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan mensen met het Downsyndroom.

Wat gaf de Nazi's het recht Slavische volkeren (Polen, Russen, Oekraïners, enzovoorts) als minderwaardig en onmenselijk te behandelen? Of hele volkeren te willen uitmoorden, zoals de Joden en de Zigeuners. Zijn wij mensen immers niet allen gelijkwaardig voor God?

Het is opmerkelijk, dat de mensheid altijd later reageert. Zo ook op de misstanden gedurende dit tijdperk. Uit ons land konden immers 100.000 Joden gedeporteerd worden.

Ook nu gebeuren er dingen, waarover wij misschien over 50 of 100 jaar ons hoofd schudden. Zoals de toestanden binnen de Rooms-Katholieke Kerk met bijv. het modernisme, een algemeen probleem en oorzaak van vele anderen.
Of bijvoorbeeld de goddeloosheid binnen de maatschappij. Zeker nu men zich tegenwoordig als mens zeggenschap aanmatigt over het menselijk leven. Tot nu toe zijn er al evenveel kinderen geaborteerd als de Tweede Wereldoorlog aan slachtoffers telt. Een kind met een handicap krijgt tegenwoordig geen kans meer om geboren te worden. Had de wereldberoemd geworden Beethoven ook niet een handicap (doofheid)? Zoals in het vroege heidendom grijpt men ook nu weer naar euthanasie.

De verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog kwamen niet alleen van de kant van de Sovjetunie en Nazi-Duitsland. In Oost-Azië begingen de met Duitsland verbonden Japanners wreedheden tegen Chinezen en blanken. De Nederlanders uit de 'Jappenkampen' in Indonesië kunnen erover meepraten.

Als priester roep ik iedereen dan ook hierbij oprecht van harte op om
:
·       Alle omgekomen slachtoffers van zowel de Tweede Wereldoorlog als van welke andere oorlog dan ook te herdenken;
·       In hun hart en in hun gebeden tijdens de Heilige Mis het Offer van Onze Heer Jezus Christus bewust op te dragen aan de Vader, en:
·       Niet alleen vandaag maar ook de komende weken actief te blijven bidden voor de zielenheil van alle omgekomen oorlogsslachtoffers;
·       Te bidden voor ons Vaderland nu, en:
·       Voor licht en inzicht van landgenoten en landsbestuurders.

Het Dodenherdenkingsrequiem werd - zeker gezien ook het feit dat het Requiem in de ochtend plaatsvond en veel mensen vanwege hun werk niet aanwezig konden zijn - druk bezocht. Na afloop van het Dodenherdenkingsrequiem deelden de aanwezigen - onder het genot van een kop koffie of thee - hun indrukken met elkaar uit. Unaniem waren de aanwezigen het er over eens dat terug kon worden gezien op een indrukwekkend, waardig en inhoudsvol Dodenherdenkingsrequiem met prachtig gezang en schitterend orgelspel.

Pater Carlo de Beer liet de aanwezigen in de koffiekamer alvast weten dat ook in 2019 een Dodenherdenkingsrequiem zal worden georganiseerd. Anne Louis Cammenga en mr. Fred Jan IJspeerd, de Directeur en Adviseur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) hebben Pater De Beer hierop direct laten weten dat hij ook volgens jaar hierbij volledig op hun hulp en medewerking kan rekenen.

Noteert u het Dodenherdenkingsrequiem op 4 Mei 2019 dus maar alvast in uw agenda.
Uiteraard hangt de vlag halfstok bij de ingang van de Sint Willibrord kerk.

Tijdens dit Dodenherdenkingsrequiem wordt gebeden voor de - eventuele - zielen in het vagevuur van al diegenen die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Het Requiem wordt met latijnse gezangen begeleid.

Ter gelegenheid van dit Dodenherdenkingsrequiem is Pater Carlo de Beer in een zwart misgewaad gekleed.

Ook de voorwerpen op het altaar zijn met zwarte rouwstof bedekt.

De aanwezigen - zo blijkt na afloop van dit Dodenherdenkingsrequiem - diep onder de indruk van de schitterende preek van Pater Carlo de Beer.

Pater Carlo de Beer wordt op uitstekende wijze bijgestaan door de Acolieten.

In de Sacristie zegent Pater Carlo de Beer een votiefkaars, die bij het Mariabeeld zal worden aangestoken voor de Zielenheil van alle omgekomen Tweede Wereldoorlogsslachtoffers.

Pater Carlo de Beer steekt de votiefkaars aan en zet deze in aanwezigheid van Anne Louis Cammenga, directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) neer voor het Mariabeeld links van het altaar in de Utrechtse Sint Willibrord kerk.

Pater Carlo de Beer, Priesterbroederschap Sint Pius X (FSSPX) en Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) kunnen net als alle andere aanwezigen terugzien op een ontroerende, indrukwekkende, inhoudsvolle, onvergetelijk Dodenherdenkingsrequiem.

Het naambord van de Utrechtse Sint Willibrord kerk. Daarnaast de Nederlandse vlag die ter gelegenheid van Dodenherdenking - uiteraard - halfstok hangt.
________________________________________________________________NEGEN FOTO'S VAN DE ZEISTERSE NEONAZI JAN PETER MANTE 


_____________________________________________________I-WO-II schenkt cadeau als huldeblijk aan FSSPX voor duidelijke stellingname tegen fascisme en antisemitisme


Beste Lezers,

Als blijk van groot respect en van een zeer grote waardering voor de wijze waarop Bisschop Bernard Fellay en Pater Carlo de Beer van de Priesterbroederschap Sint Pius X (FSSPX) steeds in woord en daad in niet mis te verstane bewoordingen stelling nemen tégen het fascisme en antisemitisme in onze samenleving, hebben mijn collega mr. Fred Jan IJspeerd en ikzelf op vrijdag, 4 mei jl. zes grote portretten van Rooms-Katholieke kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders als cadeau overhandigd aan Pater Carlo de Beer in de Sint Willibrord kerk in Utrecht.

Tijdens de wereldwijd schokkende 'affaire Williamson', waarin deze voormalige bisschop het grote aantal slachtoffers van de Holocaust ontkende, bleef Bisschop Bernard Fellay als Generaal-Overste van de Priesterbroederschap Sint Pius X (FSSPX) uiterst standvastig en steeds onmiskenbaar duidelijk in zijn afkeuring van de uitspraken van - thans - ex-bisschop Williamson. Ook tegen Williamson zélf schroomde Bisschop Bernard Fellay niet om daadkrachtig op te treden, hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot diens verwijdering uit de Priesterbroederschap Sint Pius X (FSSPX) op 24 oktober 2012.

In de gesprekken die mijn collega mr. Fred Jan IJspeerd als ikzelf hebben mogen voeren met zowel Bisschop Fellay als met Pater Carlo de Beer en Pater Koenraad Huysegems hebben deze drie heren ons beiden steeds laten weten dat het Fascisme en het Antisemitisme volledig in strijd is met de christelijke leer en met de grondbeginselen van de Rooms-Katholieke kerk. Of zoals Bisschop Bernard Fellay het zo schitterend heeft verwoord naar mijn collega mr. Fred Jan IJspeerd en mijzelf toe: 'Het is de plicht van iedere Christen, waar ter wereld dan ook, om in woord en daad
nu en in de toekomst zich steeds te blijven verzetten tegen de verderfelijke uitwassen, zoals bijvoorbeeld het antisemitisme, van het fascistische gedachtegoed'.

Wij zijn Bisschop Bernard Fellay, Pater Carlo de Beer en Pater Koenraad Huysegems dan ook zeer dankbaar voor hun oprechte en grote betrokkenheid in woord en daad bij onze Rooms-Katholieke stichting Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) en hebben dan ook gemeend onze grote respect en diepgevoelde dankbaarheid het beste daadwerkelijk gestalte te kunnen geven in de vorm van een tastbaar en blijvend geschenk.


Pater Carlo de Beer liet zich tijdens ons gesprek met ons beiden eens ontvallen dat hij graag zes kerkelijk portretten op wilt hangen in het portaal en de sacristie van de Sint Willibrord kerk in Utrecht. Het gaat hierbij dan om de volgende portretten:

- Paus Franciscus
- Paus Pius X
- Kardinaal Eijk (in tweevoud voor zowel in het portaal als in de sacristie)
- Bisschop Bernard Fellay, Generaal-Overste van de Priesterbroederschap Sint Pius X (FSSPX)
- Bisschop Marcel Lefebvre, de stichter van de Priesterbroederschap Sint Pius X (FSSPX)

Hierop hebben wij beiden Pater Carlo de Beer laten weten dat het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) - om op die manier haar grote respect en diepgevoelde dankbaarheid naar de Priesterbroederschap Sint Pius X (FSSPX) toe te betuigen - bijzonder graag de aanschaf én de kosten voor deze zes kerkelijke portretten voor haar rekening wilt en zal nemen.


Inmiddels zijn
deze zes portretten door onze stichting aangeschaft en betaald en zijn drie van deze zes portretten opgehangen in het portaal van de Sint Willibrord kerk in Utrecht, zoals alle bezoekers bij binnenkomst in de hal deze portretten direct kunnen zien. De andere drie portretten zijn opgehangen in de sacristie van de Sint Willibrord kerk.

De afbeeldingen van de zes kerkelijke portretten die het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (-WO-II) aan de Priesterbroederschap Sint Pius X (FSSPX) heeft geschonken treft u hieronder aan.


Na de persoonlijke overhandiging van deze zes portretten op 4 mei jl. aan Pater Carlo de Beer in de Utrechtse Sint Willibrord kerk, heeft Pater De Beer het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) en ons beiden op uiterst hartelijke en
op de hem kenmerkende zéér innemende wijze voor ons cadeau bedankt.

Van onze zijde bedanken wij Pater Carlo de Beer voor onze uitstekende samenwerking bij de voorbereiding van het Dodenherdenkingsrequiem in de Sint Willibrord kerk in Utrecht op 4 mei jl. en zien wij beiden nu reeds met veel bijzonder genoegen uit naar toekomstige samenwerkingsverbanden met als gezamenlijk doel het op - theologische - Rooms-Katholieke grondslag mee helpen bouwen aan een samenleving zonder fascisme en antisemitisme.


Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,

INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (I-WO-II)

Anne Louis Cammenga, DirecteurC.C.   mr. Fred Jan IJspeerd, AdviseurPaus Franciscus

 Paus Pius X

Kardinaal Willem Jacobus Eijk. Dit portret is door I-WO-II in tweevoud aan de FSSPX geschonken, zodat dit portret zowel in het portaal als in de sacristie van de Sint Willibrord kerk in Utrecht kan worden gehangen.

Bisschop Bernard Fellay

Bisschop Marcel Lefebvre, de oprichter van de Priesterbroederschap Sint Pius X (FSSPX).

Van links naar rechts: Kardinaal Willem Jacobus Eijk, Paus Franciscus en Bisschop Bernard Fellay. Bezoekers van de Sint Willibrord kerk in Utrecht zien deze portretten direct bij hun binnenkomst in de hal van de kerk aan de muur hangen. 
________________________________________________________________
NEGEN FOTO'S VAN DE ZEISTERSE NEONAZI JAN PETER MANTE 


_____________________________________________________

maandag 7 mei 2018

IMPRESSIE BEVRIJDINGSDAGFESTIVAL PARK TRANSWIJK UTRECHT

Op zaterdag, 5 mei jl. heeft in het Transwijkpark in Utrecht een door talloze jongeren bezocht Bevrijdingsdagfestival plaatsgevonden. Er traden diverse bands, zangers en zangeressen op. Er waren indrukwekkende afbeeldingen, die aangeven hoe belangrijk vrijheid niet allen in het verleden, maar ook vandaag de dag is en uiteraard eveneens in de toekomst zal zijn. Er waren discussiemogelijkheden om te praten over het waarborgen van vrijheid in zowel het heden als naar de toekomst toe. Er waren vele kramen aanwezig, zodat de talloze aanwezigen iets te drinken en te eten konden kopen. Er waren vele vrijwilligers aanwezig, die iemand de weg konden wijzen en voor onverwachtse medische noodgevallen was er gelukkig een uitstekende EHBO-post aanwezig.  

Kortom: een prachtig festival voor jong en oud waar de vele aanwezigen - mede ook door het schitterende weer - dan ook niet meer dan terecht enorm van hebben genoten.

  
_________________________________________________________________

zaterdag 5 mei 2018

IMPRESSIE UTRECHTSE DODENHERDENKING 4 MEI 2018

Op vrijdag, 4 mei 2018 heeft om 10.30 uur - in nauwe samenwerking tussen de Priesterbroederschap Sint Pius X (FSSPX) en het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) - een Dodenherdenkingsrequiem plaatsgevonden in de Sint Willibrord Kerk in Utrecht. Celebrant van dit schitterende Dodenherdenkingsrequiem is Pater Carlo de Beer. Prachtig orgelspel en schitterend gezang van de Schola van de Sint Willibrord Kerk hebben dit indrukwekkende Requieim begeleid.

Na afloop van het Dodenrequiem zegende Pater Carlo de Beer een Votiefkaars. Deze kaars werd vervolgens de Pater De Beer in aanwezigheid van Anne Louis Cammenga, en diens collega mr. Fred Jan IJspeerd, beiden Directeur en Adviseur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) bij het Mariabeeld links van het altaar in de Sint Willibrord Kerk neergezet voor de Zielenheil van alle omgekomen slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog. Een bijzonder ontroerend moment.

Om 19.00 uur 's avonds woonden Anne Louis Cammenga en mr. Fred Jan IJspeerd de Vesper van de Raad van Kerken in de Pieterskerk bij. Vervolgens liepen de beide heren in een stoet mee naar het Domplein waar de Utrechtse Dodenherdenking plaats zou gaan vinden.

Nadat op het Domplein eerst de fakkel aan de voet van het verzetsmonument werd ontstoken, werd vervolgens om 20.00 uur door alle aanwezigen op het Domplein de twee minuten in acht genomen.

Burgemeester Jan van Zanen van de de stad Utrecht hield vervolgens een redevoering waarin hij de groepen mensen opnoemde die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Hij benadrukte het belang van het herdenken van 4 en 5 Mei in zowel het heden als in de toekomst.

Daarna werden kransen bij het verzetsmonument neergeled. Ook werd namens de Priesterbroederschap Sint Pius X (FSSPX) en het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) een Teddybeer met een rouwkaart met tekst bij het Tweede Wereldoorlog monument op het Domplein neergezet door Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II). Cammenga werd daarbij vergezeld van zijn collega mr. Fred Jan IJspeerd.

Daarna heeeft I-WO-II-Directeur Anne Louis Cammenga het Herdenkingsconcert in de Domkerk bijgewoond. Indrukwekkend was de videoboodschap van twee Utrechtse verzetshelden. Het concert was schitterend en het orkest werd hiervoor dan ook door alle aanwezigen na afloop terecht met een daverend applaus beloond.

Een fotoimpressie van het bovenstaande treft u hieronder aan.


_______________________________________________________________________________

FOTOIMPRESSIE DODENHERDENKINGSREQUIEM SINT WILLIBRORD KERK UTRECHT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DODENHERDENKING RAAD VAN KERKEN IN UTRECHTSE PIETERSKERK
 
 
 
 
DODENHERDENKING OP UTRECHTSE DOMPLEIN MET O.A. TOESPRAAK VAN BURGEMEESTER JAN VAN ZANEN
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DODENHERDENKINGSCONCERT UTRECHTSE DOMKERK
  
 
 __________________________________________________________________
 
 

NEGEN FOTO'S VAN DE ZEISTERSE NEONAZI JAN PETER MANTE 


_____________________________________________________