maandag 18 april 2016

Overhandiging memorystick aan Amsterdamse schrijfster en publiciste KARIN SPAINK met gegevens over o.a. UW COLLEGA, de Zeisterse Neonazistische AIVD-Infiltrant Jan Peter Mante !!!

Maik van der Looy, Wijkagent van de Politie van Zeist
Steven Mc Gowan, Wijkagent van de Politie van Zeist
 

Zeist, 16 april 2016

 
Betreft:  Overhandiging memorystick aan Amsterdamse schrijfster en publiciste KARIN SPAINK met gegevens over o.a. UW COLLEGA, de Zeisterse Neonazistische AIVD-Infiltrant Jan Peter Mante !!!

 

Geachte heer Van der Looy, Beste Maik,
Geachte heer Mc Gowan, Beste Steven,

Graag wil ik u beiden en vele anderen wereldwijd hierbij laten weten dat door mijn toedoen een memorystick met gegevens over o.a. UW COLLEGA, de Zeisterse Neonazistische AIVD-Infiltrant Jan Peter Mante inmiddels volledig in het bezit is gekomen van de Amsterdamse schrijfster en publiciste KARIN SPAINK.

Voor nadere gegevens over KARIN SPAINK verwijs ik u graag naar het volgende artikelen over haar uit Wikipedia:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karin_Spaink
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scientology-arrest
http://www.spaink.net/cos/arspost/951115b.html

Interessant in deze artikelen zijn de volgende passage:
·       ‘Spaink raakte in 1995 verwikkeld in een rechtszaak die tegen haar werd aangespannen door Scientology, omdat ze het auteursrecht zou hebben geschonden door teksten van Scientology op haar website bij XS4ALL te publiceren. De rechter gaf Spaink echter steeds gelijk en ook de aangeklaagde providers werden vrijgepleit. Het leidde tot het Scientology-arrest, dat stelde dat de vrijheid van meningsuiting het auteursrecht opzij kan zetten. Pas in 2005 werd de zaak definitief in Spainks voordeel beslist.’
·       ‘De rechter stelde het instituut in het ongelijk. Ten eerste kan volgens de uitspraak een internetprovider niet aangemerkt worden als zijnde de uitgever van de bestanden die op de server staan. Ten tweede kan de vrijheid van meningsuiting het auteursrecht opzij zetten. Het hof overwoog (r.o. 8.4): ‘Uit de hiervoor (...) vermelde teksten blijkt dat Scientology c.s. met hun leer en organisatie de verwerping van democratische waarden niet schuwen. Uit die teksten volgt tevens dat met de geheimhouding (...) mede wordt beoogd macht uit te oefenen over leden van de Scientology-organisatie en discussie over de leer en praktijken van de Scientology-organisatie te verhinderen. (...) Naar 's Hofs oordeel kan in deze bijzondere omstandigheden niet worden gezegd dat een beperking van de informatievrijheid op grond van de handhaving van het auteursrecht nodig is in de zin van artikel 10 EVRM en evenmin dat het belang van Karin Spaink en de Providers en het algemeen belang bij de informatievrijheid van artikel 10 lid 1 EVRM in verhouding tot dat van Scientology c.s. bij handhaving van hun auteursrecht in dit geval minder zwaar weegt. Derhalve behoort het eerstgenoemde belang niet te wijken voor het belang van Scientology c.s. en slaagt het beroep op artikel 10 lid 1 EVRM.’

Karin Spaink heeft ook een heel groot artikel geschreven over de oplichtingspraktijken van uw Neonazistische Zeisterse collega, de CIA-/AIVD-Infiltrant Jan Peter Mante. Dat hij vanuit een geheime dienst heeft geïnfiltreerd wordt door haar in dit artikel ook volledig onderbouwd. Zie haar volledige Engelstalige artikel hieronder First serious Dead Agenting d.d. 15 november 1995.
 
 
 

Zoals u ziet is het artikel van Karin Spaink inmiddels ook diverse journalisten en diverse mediakanalen verzonden. 

In het volgende Engelstalige artikel ‘Neo-Nazi Jan Peter Mante: From the Mouth of a Madman’ op internet wordt het Antisemitisme van UW COLLEGA in niet mis te verstane bewoordingen beschreven: http://smokyhole.org/cos/neo-nazi-nut.htm .

Een paar citaten over het Antisemitisme van UW COLLEGA uit dit artikel:
http://www.geocities.com/CapitolHill/8843/ is Jan Peter Mante's hate page which contains the "Protocols of the Learned Elders of Zion." As if Mante's credibility could not sink any lower, he now turns out also to be a Nazi, though as usual he hedges around that and lies about it.

En een ander interessant citaat over UW COLLEGA:
Here is the insane manner in which Jan Peter Mante, drivelling psychopath, describes being evicted from his home for not paying rent. He describes this as a conspiracy of ZOG, the Zionist Occupation Government, as a neo-Nazi must always blame all his troubles on the Jews.

It of course had nothing to do with the fact that he didn't pay rent, no, it was the Jewish ZOG conspiracy.

 
Voor de inhoud van de Protocollen van Zion verwijs ik u beiden graag naar het volgende artikel uit Wikipedia:


De Protocollen van de wijzen van Sion is een fictief [1][2] verslag van een vergadering van joodse leiders, die in 1897 zou hebben plaatsgevonden in Bazel. Deze joodse leiders (wijzen van Sion) zouden bijeen zijn gekomen om de christelijke maatschappij omver te werpen. Ook zouden zij plannen hebben gesmeed voor een joodse wereldheerschappij; de “Protocollen” beschrijven tot in detail hoe deze verwezenlijkt zou moeten worden. Het geschrift werd en wordt daarom graag geciteerd door antisemieten om er het “joodse gevaar” mee aan te tonen.

 
Over o.a. de antichristelijke uitlatingen van UW Neonazistische COLLEGA Jan Peter Mante hebben mijn collega, mr. Fred Jan IJspeerd en ikzelf – zoals U BEIDEN heel goed weet – aangiftes bij de Politie verricht.

Voor wat betreft de CIA-praktijken van UW COLLEGA verwijs ik u graag naar de drie artikelen uit het dagblad Trouw, die u hieronder aantreft.
 
 
 
 
 
 
 
Ook verwijs ik u hierbij graag naar de memoires van UW Neonazistische, Antisemitische COLLEGA Jan Peter Mante ‘My Story – An account of CIA operations in The Netherlands’, die in zes delen in het Amerikaanse tijdschrift Hidden Mysteries zijn gepubliceerd.

 

Voor mijn collega, mr. Fred Jan IJspeerd en mijzelf wordt ‘het plaatje’ thans steeds meer duidelijk. Onze Nationale SS-ers-dochter en Penis-Van-Haar-Eigen-Minister-Leegslurpster-Beatrix vindt dat ‘de heer Cammenga en zijn stichting nu wel weer meer dan genoeg aandacht hebben gehad’, dat wil dus in gewone mensentaal zeggen: ’Maak de heer Cammenga en zijn stichting in alle opzichten helemaal kapot’ en dus is UW Zeisterse Neonazistische en Antisemitische COLLEGA Jan Peter Mante op mij ingezet om deze beide doelen in juridisch, maatschappelijk en sociaal opzicht te verwezenlijken. Hetgeen de SS-ers-dochter Beatrix, Justitie, Politie – o.a. U beiden dus- dan ook uitstekend is gelukt, gezien het feit dat ik door mijn ongewilde en ongevraagde Klokkenluiderssituatie cliënt ben geworden van de Zeisterse Sociale Dienst. Waarbij ik dan gelukkig wél de schrale troost heb dat mijn juridische en politiedossier inmiddels is toegevoegd aan de Wet Huis Voor Klokkenluiders, zodat iedereen thans in Nederland weet hoe het in democratisch, juridische en sociaal-maatschappelijk opzicht dus vooral NIET moet in Nederland.

Want hoe maak je iemand en diens stichting, die het samen met zijn collega vrijwillig en belangeloos voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers opneemt, nu gemakkelijker en sneller kapot dan via een Neonazistische, Antisemitische AIVD-Infiltrant, die dan vervolgens volledig de vrije hand krijgt, waarbij mijn collega en ikzelf o.a. door U BEIDEN in de afgelopen vijf in alle opzichten op sociaal, medemenselijk én juridisch gebied voor de volle 100% in de kou zijn gezet en de landelijke en plaatselijke politiek in actie heeft moeten komen om U BEIDEN en uw collega’s in ieder geval voor het uiterlijke ‘oog van de bühne’ in beweging te laten komen.  

Hoogachtend,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur
Website: www.iwoii.nl 

 
________________________________________________________________________________________
 
 

zaterdag 16 april 2016

Inhoudelijke Antwoorden Rotterdamse PvdA-Burgemeester Ahmed Aboutaleb op Belangrijke Vragen Zeisterse Anne Louis Cammenga, Directeur Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II)

Rotterdam, 16 april 2016

Beste Lezers,

Vandaag heb ik in Rotterdam de lezing met als onderwerp ‘De stad en religie’, door de heer A. (Ahmed) Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam bijgewoond. In deze lezing heeft de burgemeester gesproken over wat religie betekent voor een stad als Rotterdam. Dankzij één van mijn vele contacten binnen de Rooms-Katholieke Kerk heb ik bij deze inhoudelijke zéér goede en bijzonder interessante lezing aanwezig kunnen zijn.

Tijdens de gespreksronde die daarop volgde heb ik het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II); haar doelen en mijzelf kunnen presenteren aan Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam en aan de stampvolle zaal met talloze aanwezigen. Ik heb de Burgemeester van Rotterdam en de aanwezigen verteld dat ik mij vanuit mijn Rooms-Katholiek geloof mij inmiddels al weer vele jaren als Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) inzet om fascisme, racisme, antisemitisme, Marokkanenhaat, etc. in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden. Ik heb de PvdA-Burgemeester van Rotterdam verteld hoe ik hierover in de afgelopen decennia steeds uitstekende contacten over deze onderwerpen heb onderhouden met o.a. de oud-PvdA-Burgemeester Rudi Boekhoven van Zeist en met de huidige Zeisterse Pvda-Fractievoorzitter Karst Schuring. Ook heb ik de PvdA-Burgemeester van Rotterdam verteld hoe ik schriftelijke voorbeelden van o.a. Marokkanenhaat,  Neonazistische en anti-Christelijke uitlatingen van Neonazi's, (o.a. de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante) en hun handlangers (o.a. Marco H. van de Wetering) heb overhandigd aan o.a. Aissa Zanzen, de voorzitter van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) en aan o.a. één van de medewerkers van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI).  


Vervolgens heb ik aan PvdA-Burgemeester Ahmed Aboutaleb gevraagd hoe hij zich persoonlijk inzet om fascisme, racisme, antisemitisme, Marokkanenhaat, etc. in de stad Rotterdam te voorkomen en te bestrijden. Ook heb ik de PvdA-Burgemeester van Rotterdam gevraagd wat zijn persoonlijke aanpak en zijn strategie zijn om dit doel in zijn stad te kunnen verwezenlijken. Hierop heeft de burgemeester van Rotterdam mij het volgende laten weten. 

Iedere week zit hij om de tafel met groepen bewoners uit Rotterdam om exact te weten te komen wat er speelt in zijn stad en hoe de inwoners van Rotterdam tegen een aantal zaken aankijken. Burgemeester Aboutaleb vindt - zoals hij dit zo mooi uitdrukt- 'organisatorisch samenwerken' heel belangrijk om op die manier groepen mensen met elkaar te verbinden, die vervolgens de handen ineen gaan slaan om zich gezamenlijk in te zetten om fascisme, racisme, discriminatie, Marokkanenhaat, etc. in zijn stad tegen te gaan. De onderlinge banden worden daarbij nog eens extra aangehaald door periodieke intensieve overleggen, waarbij hij als Burgemeester ook steeds nauw betrokken is en dit ook in de toekomst steeds wilt blijven. Daarnaast brengt hij afzonderlijke los van elkaar opererende personen en instanties met elkaar in contact, zodat zij hun netwerken uit kunnen breiden en daardoor hun krachten verder kunnen bundelen.

Hij beseft daarbij echter ook dat er - helaas - altijd mensen zullen zijn en blijven die menen dat zij op basis van hun geboorte belangrijker zijn dan andere mensen en zich dus niet zullen willen laten overtuigen door de argumenten van andersdenkenden. Hij vindt het zelf dan ook zinloos om tijd en energie te blijven steken in deze 'die hard' fascisten en richt zich dus in dit opzicht dan ook liever op het overgrote deel van de inwoners van zijn stad Rotterdam, die wel gevoelig zijn voor goede, inhoudelijke argumenten en zich als gevolg daarvan op positieve wijze in willen zetten om Rotterdam tot een leefbare stad voor al haar inwoners, ongeacht hun geloof, afkomst, etc., te maken.

Na afloop van deze bijeenkomst heb ik Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam persoonlijk de hand geschud en hem heel hartelijk bedankt voor zijn uitstekende antwoorden op mijn vragen, waarop de Burgemeester van Rottterdam vervolgens weer naar mij persoonlijk toe bijzonder hartelijk heeft gereageerd. Wij hebben beiden dan ook op een bijzonder hartelijke wijze afscheid van elkaar genomen.

Onder het genot van een drankje en een hapje tijdens de receptie na afloop van deze lezing heb ik mijn Rooms-Katholieke netwerkcontact uiteraard heel hartelijk bedankt dat hij mij heeft geattendeerd op deze lezing. Zowel de interessante en boeiende inhoud van de lezing als die van de persoonlijke gedachtewisseling daarna met de PvdA-Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam had ik dan ook - zéker vanuit mijn Rooms-Katholieke directeurschap van I-WO-II - zeer beslist niet willen missen. 


 Met hartelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (I-WO-II)

Anne Louis Cammenga
Directeur
Website. www.iwoii.nl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De door mij persoonlijk gemaakte foto's van PvdA-Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam.
_______________________________________________________
 
_______________________________________________________