dinsdag 30 juni 2015

Gegevens van Neonazi's (o.a. Zeisternaar Jan Peter Mante) en hun consorten (o.a. Marco H. van de Wetering) op een memorystick (19 archiefmappen/2141 documenten) ter informatie aan de Partij van de Arbeid-Fractie van de Gemeente Zeist overhandigd !!!

Beste Lezers,

Gezien alle overlast die twee andere benadeelde partijen en ikzelf in de afgelopen jaren in woord en daad hebben ondervonden van de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante en consorten (o.a. zijn partner Marco H. van de Wetering) zal het u ongetwijfeld duidelijk zijn dat in de afgelopen jaren in mijn functie als Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) contact heb gezocht met zowel landelijke als plaatselijke (Zeisterse) politieke partijen, die zich inzetten om racisme en discriminatie in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden. De reden hiervoor is namelijk gelegen in het feit dat een aantal van de teksten, die mijn collega, mr. Fred IJspeerd en ikzelf in de afgelopen jaren namelijk op diverse rechtsextremistische/neonazistische fora hebben ontdekt ronduit discriminerend, racistisch, Antisemitisch, Anti-Marokkaans, etc. zijn. Wat het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) volledig gemeen heeft met de landelijke en plaatselijke (Zeisterse) politieke partijen is het voorkomen en het bestrijden van discriminatie in Nederland. Wij vinden het dan ook van groot belang dat de Nederlandse politici- voor zover zij dit nog niet is - (alsnog) uitvoerig en gedetailleerd op de hoogte wordt gebracht van de discriminerende, racistische, anti-Marokkaanse, antisemitische, etc. teksten, die wij beiden in de afgelopen jaren op diverse rechtsextremistische en neonazistische fora hebben aangetroffen.

Per slot van rekening is de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante – aantoonbaar - de oprichter en de eigenaar van het extreemrechtse Noordlandforum en vinden er – aantoonbaar - contacten plaats tussen het extreemrechtse Noordlandforum en het Neonazistische Stormfront. Daarnaast is Neonazi Mante ook actief op het Forum voor de Geuzen. Op dit forum hebben mijn collega, mr. Fred IJspeerd en ik o.a. een aantal discriminerende, racistische en antisemitische uitspraken aangetroffen, die er bepaald niet om liegen. Uiteraard heb ik vandaag Karst Schuring, de Fractievoorzitter en alle overige Fractieleden van de Partij van de Arbeid-Fractie van de Gemeente Zeist volledig van deze discriminerende uitspraken op diverse rechtsextremistische/ neonazistische fora op de hoogte gebracht.

U zult dan ook zonder meer kunnen begrijpen dat – gezien alle in de afgelopen jaren ondervonden overlast van deze Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante en zijn partner Marco H. van de Wetering – ik het van groot belang acht dat landelijke en plaatselijke politieke partijen, die zich net als mijn collega, Fred en ikzelf zich inzetten om discriminatie, racisme, neonazisme, fascisme, antisemitisme en Marokkanenhaat in onze samenleving te bestrijden en te voorkomen deze uiterst relevante kennis in hun bezit krijgen. Zij kunnen met deze kennis immers hun voordeel doen. Zo is het o.a. bekend dat de Partij van de Arbeid zich vanuit haar socialistische grondbeginselen reeds jarenlang inzet met als o.a. het voor onze samenleving uiterst belangrijke doel om discriminatie te voorkomen en te bestrijden. Voor meer informatie over de doelen en de activiteiten van de landelijke en de plaatselijke Partij van de Arbeid-Fracties verwijs ik u graag naar landelijke en de plaatselijke websites van deze politieke partij.

Op de memorystick met de 19 archiefmappen en de (totale inhoud: 2141 documenten die ik heden, dinsdag 30 juni 2015 om 20.15 uur persoonlijk aan Karst Schuring, de Fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid van de gemeente Zeist en aan al zijn overige Fractieleden heb overhandigd, bevinden zich uiteraard alle gegevens over de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante, diens partner Marco H. van de Wetering, diverse extreemrechtse/neonazistische fora en over o.a. discriminerende, racistische en haat zaaiende teksten t.a.v. o.a. onze Christelijke en Joodse medeburgers, die wij op de diverse fora in de loop der tijd zijn tegengekomen.

De indeling van de memory-stick, die ik vandaag aan Fractievoorzitter Karst Schuring en zijn Fractiegenoten van de Partij van de Arbeid van de gemeente Zeist heb overgedragen, is als volgt:
1.    Informatie over Neonazi’s en hun diverse extreemrechtse/neonazistische, antisemitische
     fora (o.a. Pim Fortuyn Forum, Forum voor de Geuzen, Forum voor de Vrijheid,
     Noordland, Stormfront, etc.) – o.a. alle verrichte aangiftes door drie benadeelde partijen
     mét alle daarbij behorende bijlagen.
2.    Het Nederlandse Koningshuis
3.    Politie Zeist/Utrecht (o.a. Johan van Renswoude, Jan Drent, Ed van Kesteren, etc.) –
     OM Arrondissementsparket Midden Nederland (mr. Annemieke Drogt, Officier van
     Justitie)
4.    IP-Gegevens + E-mailadressen Jan Peter Mante, Neonazi, oprichter en eigenaar van het rechtsextremistische forum Noordland.
5.    DeManteSoft = Bedrijf Jan Peter Mante – En hieraan verbonden extreemrechtse van origine Duitse rechtsextremistische/neonazistische website
6.    Aliassen Neonazi Jan Peter Mante – O.a. Maggy Magon
7.    Noordland – Oprichter en Eigenaar Neonazi Jan Peter Mante
8.    Contacten Noordland – Stormfront
9.    Relatie Neonazi Jan Peter Mante en Neonazipartner Marco van de Wetering
10. Neonazipartner Marco van de Wetering
11. Karakterbeschrijvingen over antisemitische Neonazi Jan Peter Mante
12. Verklaringen van Neonazi Jan Peter Mante Zélf
13. Verklaringen óver Neonazi Jan Peter Mante
14. Tweede Kamer – O.a. Vragen, Informatie
15. Noordland – Stormfront – Wetenschappelijke Publicaties
16. Wetenschappelijk Materiaal over Extreemrechts
17. Bewijsmateriaal Neonazisme/Rechtsextremisme Jan Peter Mante
18. Publicaties o.a. Dagbladartikelen Trouw over Jan Peter Mante
19. Haat Zaaien – Neonazi’s/Neonazistische fora

 


 
Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) overhandigt een memorystick met 19 archiefmappen en met 2141 documenten aan Wouter Catsburg, Fractievoorzitter van de ChristenUnie en aan Karst Schuring, Fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid van de gemeente Zeist. De informatieoverdracht wordt door alle drie de heren bezegeld met een welgemeende, stevige handdruk.   

 
Zelf vind ik het van groot belang dat Karst Schuring, de Fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid van de gemeente Zeist en daarmee al zijn collega’s vandaag van deze documenten in alle opzichten volledig kennis hebben genomen. Uiteraard geven mijn collega, mr. Fred IJspeerd en ikzelf Karst Schuring en zijn haar collega’s van de Partij van de Arbeid van de gemeente Zeist onze volledige toestemming om de inhoud van deze 2141 documenten bij alle overige andere Partij van de Arbeid-Fracties in heel Nederland; al hun zusterorganisaties wereldwijd en alle door hen gewenste overheidsorganisaties en politieke partijen bekend te maken, die in welke vorm dan ook hun voordeel met de inhoud van deze documenten kunnen doen. Want hoe méér overige Partij van de Arbeid-Fracties, zuster-; belangen-; overheidsorganisaties en politieke partijen in binnen- en buitenland van deze informatie kennis kunnen en zullen nemen; hoe meer dit er – naar onze mening – in de praktijk toe zal bijdragen dat discriminatie, racisme, neonazisme, fascisme, antisemitisme, Marokkanenhaat, etc. in onze samenleving effectief kan worden voorkomen en bestreden.  

Uiteraard mogen Karst Schuring en zijn collega’s van mijn collega Fred en mijzelf de stukken – nogmaals – vrijelijk verspreiden over politici en politieke partijen, waar ter wereld dan ook. Of de stukken aan journalisten – waar ter wereld dan ook – ter publicatie doen toekomen. Journalisten – waar ter wereld dan ook – mogen – wat ons beiden betreft – dan ook naar hartenlust uit deze stukken citeren. Want er zitten namelijk een groot aantal documenten op de memorystick, die uiterst interessante input kunnen leveren voor het politieke debat over het functioneren van het Nederlandse koningshuis, politie en justitie. Zéker de politie is een uiterst interessant debatonderwerp nu blijkt dat de realisatie van de Nationale Politie absoluut niet is geslaagd. Een nader grondig politiek debat over hoe politie en justitie omgaan met racisme en discriminatie in Nederland vinden mijn collega Fred en mijzelf dan ook zonder meer gerechtvaardigd nu de problemen bij de invoering van de Nationale Politie tot zulk een omvangrijke hoogte zijn gestegen. En het er – helaas - ook niet naar uit ziet dat deze problemen op korte termijn zullen zijn opgelost.

Mogen mensen zoals mijn collega en ikzelf, die zich volledig vrijwillig en onbezoldigd inzetten voor objectieve geschiedschrijving eigenlijk wel op een dergelijke manier worden aangepakt, zoals wij beiden dit in de afgelopen jaren met politie en justitie hebben meegemaakt? Aan Karst Schuring en zijn Zeisterse Partij van de Arbeid-Fractiegenoten heb ik laten weten dat de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren mijn dossier met betrekking tot de uitlatingen van politie en justitie naar mij persoonlijk toe inmiddels heeft toegevoegd als praktijkdossier aan de door de Tweede Kamer geaccordeerde Wet Huis Voor Klokkenluiders. Als mij dit alles als directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) in Nederland kan overkomen, wie garandeert mij als democratisch ingesteld burger van Nederland dat dit directeuren en bestuurders van andere organisaties en bedrijven in Nederland dan ook niet overkomt? Past dit eigenlijk wél in een moderne democratie?

Kortom: wat mijn collega Fred en mijzelf betreft dus genoeg inhoudelijk ‘voedsel’ voor het openbare publieke en politieke debat. Zoals ik vandaag tijdens ons gesprek dan ook aan Karst Schuring, de Fractievoorzitter en zijn overige Fractiegenoten van de Zeisterse Partij van de Arbeid-Fractie heb laten weten.
 
Uiteraard mogen Karst Schuring en zijn collega’s – waar ter wereld dan ook – mijn collega Fred en mijzelf altijd benaderen voor het inwinnen van nadere informatie. Mijn collega en ik zullen Karst Schuring en haar collega’s – waar ter wereld dan ook - te allen tijde – waar dit maar in ons vermogen ligt – bijzonder graag van dienst zijn. Want wij beiden willen hem en zijn collega’s in alle opzichten volledig terzijde staan in onze gemeenschappelijke doel om discriminatie – waar ter wereld dan ook – te voorkomen en te bestrijden. Karst Schuring en zijn collega’s kunnen hierin dan ook te allen tijde voor de volle 100% op mijn collega, Fred en mijzelf rekenen.

Tot slot nog een belangrijk Christelijk Rooms-Katholiek moreel-ethische standpunt geheel en al in de leer van de Rooms-Katholieke kerk en volledig in overeenstemming met de innerlijke levenshouding en het optreden van de wereldwijd op zijn medemens gerichte, diep religieuze en zéér geliefde huidige Paus Franciscus I : tijdens ons gesprek liet ik Karst Schuring en zijn Partij van de Arbeid-Fractiegenoten weten dat ik mijn werkzaamheden als directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) zowel vanuit mijn familiegeschiedenis (vader tijdens een razzia opgepakt en in een kamp gezeten/moeders Joodse dierbaren in Sobibor en Auschwitz vermoord) als vanuit leer en de principes van mijn Christelijke Rooms-Katholieke geloof verricht. Want zoals de Bijbelse principes en de Christelijke Rooms-Katholieke leer het mij mijn leven lang altijd haarfijn en onmiskenbaar duidelijk hebben geleerd en voorgehouden: er zijn geen twee, drie of meerdere soorten mensen en er is in de ogen van God al helemaal geen rangorde. Hij houdt in ZIJN oneindige wijsheid en goedheid van ALLE mensen – hoog of laag, rijk of arm, blank, van welke etnische afkomst en waar ter wereld dan ook – evenveel.

Mijn collega Fred en ikzelf wensen Fractievoorzitter Karst Schuring, al zijn mede-Fractieleden en –Assistenten van de Zeisterse Partij van de Arbeid-Fractie, alsmede van de landelijke Tweede Kamerfractie en van alle overige Partij van de Arbeid-Fracties elders in Nederland heel veel succes toe met al hun nuttige en uiterst belangrijke politieke werkzaamheden ten behoeve van al onze medeburgers toe. Als democraat in hart en nieren praat ik Karst Schuring elke twee weken bij na afloop van de Raadsvergadering. Karst Schuring en ikzelf delen een Protestantse achtergrond. Zelf ben ik op 6 oktober 2013 door het ontvangen van het Heilige Sacrament van het Vormsel met heel mijn hart en ziel voor de volle 100% Rooms-Katholiek geworden, maar ik draag de PKN Nederland uiteraard nog steeds een heel warm hart toe. Mijn moeder en zondagsschooljuffrouw waren namelijk tijdens hun leven Protestants en zij hebben mij op uitstekende wijze heel veel inhoudelijke, grondige kennis over de Bijbel en de Christelijke grondbeginselen bijgebracht. Als oecumenisch denker pur sang zie ik als lid van de Rooms-Katholieke kerk (1,2 Miljard leden wereldwijd) de Protestanten (300 miljoen leden wereldwijd) dan ook als mijn oecumenische Broeders en Zusters in het Christelijke Geloof. Deze Christelijke warmhartig sociaal ingestelde Protestantse grondbeginselen – à la de innerlijke grondstijl en levenshouding van de huidige Paus Franciscus I – delen Karst Schuring en ikzelf dan ook zonder meer met elkaar. Graag maken mijn collega, mr. Fred IJspeerd en ik dan ook van deze gelegenheid gebruik Karst Schuring, zijn echtgenote en zijn gezin en al zijn overige Partij van de Arbeid-fractiegenoten en –assistenten van de gemeente Zeist; in de Tweede Kamer en overal elders in Nederland en de rest van de wereld Gods Zegen en de altijd durende voorspraak van de Heilige Maagd Maria toe te wensen.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

 
Anne Louis Cammenga
Directeur 

____________________________________________________________

Gegevens van Neonazi's (o.a. Zeisternaar Jan Peter Mante) en hun consorten (o.a. Marco H. van de Wetering) op een memorystick (19 archiefmappen/2141 documenten) ter informatie aan de ChristenUnie-/SGP-Fractie van de Gemeente Zeist overhandigd

Beste Lezers,

Gezien alle overlast die twee andere benadeelde partijen en ikzelf in de afgelopen jaren in woord en daad hebben ondervonden van de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante en consorten (o.a. zijn partner Marco H. van de Wetering) zal het u ongetwijfeld duidelijk zijn dat in de afgelopen jaren in mijn functie als Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) contact heb gezocht met zowel landelijke als plaatselijke (Zeisterse) politieke partijen, die zich inzetten om racisme en discriminatie in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden. De reden hiervoor is namelijk gelegen in het feit dat een aantal van de teksten, die mijn collega, mr. Fred IJspeerd en ikzelf in de afgelopen jaren namelijk op diverse rechtsextremistische/neonazistische fora hebben ontdekt ronduit discriminerend, racistisch, Antisemitisch, Anti-Marokkaans, etc. zijn. Wat het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) volledig gemeen heeft met de landelijke en plaatselijke (Zeisterse) politieke partijen is het voorkomen en het bestrijden van discriminatie in Nederland. Wij vinden het dan ook van groot belang dat de Nederlandse politici- voor zover zij dit nog niet is - (alsnog) uitvoerig en gedetailleerd op de hoogte wordt gebracht van de discriminerende, racistische, anti-Marokkaanse, antisemitische, etc. teksten, die wij beiden in de afgelopen jaren op diverse rechtsextremistische en neonazistische fora hebben aangetroffen.

Per slot van rekening is de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante – aantoonbaar - de oprichter en de eigenaar van het extreemrechtse Noordlandforum en vinden er – aantoonbaar - contacten plaats tussen het extreemrechtse Noordlandforum en het Neonazistische Stormfront. Daarnaast is Neonazi Mante ook actief op het Forum voor de Geuzen. Op dit forum hebben mijn collega, mr. Fred IJspeerd en ik o.a. een aantal discriminerende, racistische en antisemitische uitspraken aangetroffen, die er bepaald niet om liegen. Uiteraard heb ik vandaag Wouter Catsburg, de Fractievoorzitter van de ChristenUnie en Piet Verolme, de Fractievoorzitter van de SGP en alle overige Fractieleden van de ChristenUnie-/SGP-Fracties van de Gemeente Zeist volledig van deze discriminerende uitspraken op diverse rechtsextremistische/ neonazistische fora op de hoogte gebracht.

U zult dan ook zonder meer kunnen begrijpen dat – gezien alle in de afgelopen jaren ondervonden overlast van deze Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante en zijn partner Marco H. van de Wetering – ik het van groot belang acht dat landelijke en plaatselijke politieke partijen, die zich net als mijn collega, Fred en ikzelf zich inzetten om discriminatie, racisme, neonazisme, fascisme, antisemitisme en Marokkanenhaat in onze samenleving te bestrijden en te voorkomen deze uiterst relevante kennis in hun bezit krijgen. Zij kunnen met deze kennis immers hun voordeel doen. Zo is het o.a. bekend dat de ChristenUnie/SGP zich vanuit de beginselen van het Christelijke Geloof reeds jarenlang inzet met als o.a. het voor onze samenleving uiterst belangrijke doel om antisemitisme te voorkomen en te bestrijden. Voor meer informatie over de doelen en de activiteiten van de landelijke en de plaatselijke ChristenUnie-Fracties verwijs ik u graag naar landelijke en de plaatselijke websites van deze politieke partij.

Op de memorystick met de 19 archiefmappen en de (totale inhoud: 2141 documenten die ik heden, dinsdag, 30 juni 2015 om 20.15 uur persoonlijk aan Wouter Catsburg, de Fractievoorzitter van de ChristenUnie en Piet Verolme, de Fractievoorzitter van de SGP van de gemeente Zeist en aan al hun overige Fractieleden heb overhandigd, bevinden zich uiteraard alle gegevens over de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante, diens partner Marco H. van de Wetering, diverse extreemrechtse/neonazistische fora en over o.a. discriminerende, racistische en haat zaaiende teksten t.a.v. o.a. onze Christelijke en Joodse medeburgers, die wij op de diverse fora in de loop der tijd zijn tegengekomen.

De indeling van de memory-stick, die ik vandaag aan Fractievoorzitters Wouter Catsburg en Piet Verolme en al hun overige Fractieleden en -assistenten van de ChristenUnie/SGP-Fracties van de gemeente Zeist heb overgedragen, is als volgt:

1.    Informatie over Neonazi’s en hun diverse extreemrechtse/neonazistische, antisemitische fora (o.a. Pim Fortuyn Forum, Forum voor de Geuzen, Forum voor de Vrijheid, Noordland, Stormfront, etc.) – o.a. alle verrichte aangiftes door drie benadeelde partijen mét alle daarbij behorende bijlagen.

2.    Het Nederlandse Koningshuis

3.    Politie Zeist/Utrecht (o.a. Johan van Renswoude, Jan Drent, Ed van Kesteren, etc.) – OM Arrondissementsparket Midden Nederland (mr. Annemieke Drogt, Officier van Justitie)

4.    IP-Gegevens + E-mailadressen Jan Peter Mante, Neonazi, oprichter en eigenaar van het rechtsextremistische forum Noordland.

5.    DeManteSoft = Bedrijf Jan Peter Mante – En hieraan verbonden extreemrechtse van origine Duitse rechtsextremistische/neonazistische website

6.    Aliassen Neonazi Jan Peter Mante – O.a. Maggy Magon

7.    Noordland – Oprichter en Eigenaar Neonazi Jan Peter Mante

8.    Contacten Noordland – Stormfront

9.    Relatie Neonazi Jan Peter Mante en Neonazipartner Marco van de Wetering

10. Neonazipartner Marco van de Wetering

11. Karakterbeschrijvingen over antisemitische Neonazi Jan Peter Mante

12. Verklaringen van Neonazi Jan Peter Mante Zélf

13. Verklaringen óver Neonazi Jan Peter Mante

14. Tweede Kamer – O.a. Vragen, Informatie

15. Noordland – Stormfront – Wetenschappelijke Publicaties

16. Wetenschappelijk Materiaal over Extreemrechts

17. Bewijsmateriaal Neonazisme/Rechtsextremisme Jan Peter Mante

18. Publicaties o.a. Dagbladartikelen Trouw over Jan Peter Mante

19. Haat Zaaien – Neonazi’s/Neonazistische fora

  
 

Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) overhandigt een memorystick met 19 archiefmappen en met 2141 documenten aan Wouter Catsburg, Fractievoorzitter van de ChristenUnie en aan Karst Schuring, Fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid van de gemeente Zeist. De informatieoverdracht wordt door alle drie de heren bezegeld met een welgemeende, stevige handdruk.   

 
Zelf vind ik het van groot belang dat Wouter Catsburg en Piet Verolme, de Fractievoorzitters van de ChristenUnie-/SGP-Fracties van de gemeente Zeist en daarmee al hun collega’s vandaag van deze documenten in alle opzichten volledig kennis hebben genomen. Uiteraard geven mijn collega, mr. Fred IJspeerd en ikzelf Wouter Catsburg en Piet Verolme en al hun collega’s van de ChristenUnie-/SGP-Fracties van de gemeente Zeist onze volledige toestemming om de inhoud van deze 2141 documenten bij alle overige andere ChristenUnie-Fracties in heel Nederland; al hun zusterorganisaties wereldwijd en alle door hen gewenste overheidsorganisaties en politieke partijen bekend te maken, die in welke vorm dan ook hun voordeel met de inhoud van deze documenten kunnen doen. Want hoe méér overige ChristenUnie-/SGP-Fracties, zuster-; belangen-; overheidsorganisaties en politieke partijen in binnen- en buitenland van deze informatie kennis kunnen en zullen nemen; hoe meer dit er – naar onze mening – in de praktijk toe zal bijdragen dat discriminatie, racisme, neonazisme, fascisme, antisemitisme, Marokkanenhaat, etc. in onze samenleving effectief kan worden voorkomen en bestreden.  

Uiteraard mogen Wouter Catsburg en Piet Verolme en al hun collega’s van mijn collega Fred en mijzelf de stukken – nogmaals – vrijelijk verspreiden over politici en politieke partijen, waar ter wereld dan ook. Of de stukken aan journalisten – waar ter wereld dan ook – ter publicatie doen toekomen. Journalisten – waar ter wereld dan ook – mogen – wat ons beiden betreft – dan ook naar hartenlust uit deze stukken citeren. Want er zitten namelijk een groot aantal documenten op de memorystick, die uiterst interessante input kunnen leveren voor het politieke debat over het functioneren van het Nederlandse koningshuis, politie en justitie. Zéker de politie is een uiterst interessant debatonderwerp nu blijkt dat de realisatie van de Nationale Politie absoluut niet is geslaagd. Een nader grondig politiek debat over hoe politie en justitie omgaan met racisme en discriminatie in Nederland vinden mijn collega Fred en mijzelf dan ook zonder meer gerechtvaardigd nu de problemen bij de invoering van de Nationale Politie tot zulk een omvangrijke hoogte zijn gestegen. En het er – helaas - ook niet naar uit ziet dat deze problemen op korte termijn zullen zijn opgelost.

Mogen mensen zoals mijn collega en ikzelf, die zich volledig vrijwillig en onbezoldigd inzetten voor objectieve geschiedschrijving eigenlijk wel op een dergelijke manier worden aangepakt, zoals wij beiden dit in de afgelopen jaren met politie en justitie hebben meegemaakt? Aan Wouter Catsburg en Piet Verolme en al hun Zeisterse ChristenUnie-/SGP-Fractiegenoten heb ik laten weten dat de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren mijn dossier met betrekking tot de uitlatingen van politie en justitie naar mij persoonlijk toe inmiddels heeft toegevoegd als praktijkdossier aan de door de Tweede Kamer geaccordeerde Wet Huis Voor Klokkenluiders (zie e-mailbericht hieronder). Als mij dit alles als directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) in Nederland kan overkomen, wie garandeert mij als democratisch ingesteld burger van Nederland dat dit directeuren en bestuurders van andere organisaties en bedrijven in Nederland dan ook niet overkomt? Past dit eigenlijk wél in een moderne democratie?

Kortom: wat mijn collega Fred en mijzelf betreft dus genoeg inhoudelijk ‘voedsel’ voor het openbare publieke en politieke debat. Zoals ik vandaag tijdens ons gesprek dan ook aan Wouter Catsburg en Piet Verolme en hun overige Fractiegenoten van de Zeisterse ChristenUnie-/SGP-Fracties heb laten weten.

Uiteraard mogen Wouter Catsburg en Piet Verolme en hun collega’s – waar ter wereld dan ook – mijn collega Fred en mijzelf altijd benaderen voor het inwinnen van nadere informatie. Mijn collega en ik zullen Wouter Catsburg en Piet Verolme en hun collega’s – waar ter wereld dan ook - te allen tijde – waar dit maar in ons vermogen ligt – bijzonder graag van dienst zijn. Want wij beiden willen hem en zijn collega’s in alle opzichten volledig terzijde staan in onze gemeenschappelijke doel om discriminatie – waar ter wereld dan ook – te voorkomen en te bestrijden. Wouter Catsburg en Piet Verolme en al hun collega’s kunnen hierin dan ook te allen tijde voor de volle 100% op mijn collega, Fred en mijzelf rekenen.

Tot slot nog een belangrijk Christelijk Rooms-Katholiek/Protestants moreel-ethische standpunt geheel en al in de leer van de Rooms-Katholieke/Protestantse kerk en volledig in overeenstemming met de innerlijke levenshouding en het optreden van de wereldwijd op zijn medemens gerichte, diep religieuze en zéér geliefde huidige Paus Franciscus I: tijdens ons gesprek liet ik Wouter Catsburg en Piet Verolme en hun ChristenUnie-/SGP-Fractiegenoten weten dat ik mijn werkzaamheden als directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) zowel vanuit mijn familiegeschiedenis (vader tijdens een razzia opgepakt en in een kamp gezeten/moeders Joodse dierbaren in Sobibor en Auschwitz vermoord) als vanuit de leer en de principes van het Christelijke Rooms-Katholieke c.q. Protestantse geloof verricht. Want zoals de Bijbelse principes en de Christelijke Rooms-Katholieke/Protestantse leer het mij mijn leven lang altijd haarfijn en onmiskenbaar duidelijk hebben geleerd en voorgehouden: er zijn geen twee, drie of meerdere soorten mensen en er is in de ogen van God al helemaal geen rangorde. Hij houdt in ZIJN oneindige wijsheid en goedheid van ALLE mensen – hoog of laag, rijk of arm, blank, van welke etnische afkomst en waar ter wereld dan ook – evenveel.

Mijn collega Fred en ikzelf wensen de Fractievoorzitters Wouter Catsburg en Piet Verolme, al zijn mede-Fractieleden en –Assistenten van de Zeisterse ChristenUnie-/SGP-Fracties, alsmede de landelijke en alle overige ChristenUnie-/SGP-Fracties elders in Nederland en uiteraard ook in de Tweede Kamer heel veel succes toe met al hun nuttige en uiterst belangrijke politieke werkzaamheden ten behoeve van al onze medeburgers toe. Als oecumenisch denker pur sang kom ik Wouter Catsburg vaak tegen in de PKN-Bethelwijk-kerk in Zeist. Graag maken mijn collega, mr. Fred IJspeerd en ik dan ook van deze gelegenheid gebruik hem, zijn echtgenote en zijn gezin; Piet Verolme en al zijn dierbaren en al hun overige ChristenUnie-/SGP-fractiegenoten en –assistenten Gods Zegen en de altijd durende voorspraak van de Heilige Maagd Maria toe te wensen.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur

 
 


WEBSITE: INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

___________________________________________________________________

dinsdag 23 juni 2015

Dreamteam IWOII: Vijf fantastische HBO-studenten houden uitstekende eindpresentatie (stageopdracht) / Kennismaking met Bastiaan Timmerman, Briljante Directeur van Mango-IT

Beste Lezers,

Zoals u weet heb ik als directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) de afgelopen maanden vijf HBO-studenten als opdrachtgever begeleid bij hun ICT-stageopdracht  “Execute your own project” (EYOP). Deze stageopdracht is een onderdeel van de opleiding Business IT & Management (BIM) van de Hogeschool Utrecht (HU).

Deze themaopdracht wordt uitgevoerd in het tweede semester van leerjaar 2, dat loopt van maart tot juli 2015. De studenten krijgen gedurende dit semester 2 x 4 weken cursus (8 weken in totaal), in beide gevallen opgevolgd door 2 weken project (4 weken in totaal). Gedurende de cursusweken dienen de studenten zich tenminste 1 dag per week volledig aan de themaopdracht te wijden, gedurende de projectweken is dit tenminste 3 dagen per week.
 

De opdracht

De opdracht integreert de kennis en vaardigheden die de studenten gedurende het tweede jaar aangeboden krijgen. De studenten gaan in teamverband, van 4 a 5 studenten, werken aan een complexe opdracht, gebaseerd op een concrete vraagstelling uit de praktijk, waarbij het resultaat is bedoeld voor een externe opdrachtgever.  De studietijd voor de opdracht is 280 uur per student. Hiervan zal ongeveer 30% opgaan aan schoolopdrachten. De overige uren dienen te worden besteed aan de externe opdracht, zowel op locatie bij de externe opdrachtgever als in projectruimten op school
 

Achtereenvolgens dienen de studenten:
- Een opdracht te verwerven;
- Een Plan van Aanpak op te stellen (op afstudeerniveau);
- De opdracht uit te voeren conform dit Plan van Aanpak.

De studenten zijn redelijk vrij in de keuze van hun resultaatgebieden. Zij zijn vrij om te kiezen uit het domein (ERP, CRM, BPMS, BI en Service management) en de bedrijfsfunctie(s) (marketing, sales, productie, helpdesk, etc.) en laten dit afhangen van de voorkeur van de projectgroep leden en de mogelijkheden bij de opdrachtgever. De belangrijkste eisen die de HU stelt zijn:
1.  Het project dient een procesverbetering zijn die m.b.v. ICT wordt ondersteund;
2.  Het project dient voldoende complex van aard te zijn om er met 5 projectleden 10EC (zijnde 1400 uur) aan te besteden;
3.  Het project dient multidisciplinair van aard (processen, technologie en mens) te zijn.

 
De uitvoering

De opdracht wordt uitgevoerd door een team van 4 a 5 studenten van de opleiding BIM. Wanneer de opdrachten zich qua context hiervoor lenen kunnen eventueel ook studenten van andere ICT afstudeerrichtingen hierin deelnemen. Van elk team wordt verwacht dat zij tijdens de reguliere lesweken wekelijks tenminste 1 volle dag van 8 werkuren, of 2 dagdelen van 4 uur, gezamenlijk in een ruimte werken aan de opdracht. Bij voorkeur is deze ruimte op locatie van de opdrachtgever. Gedurende de tussenliggende en afsluitende 2 projectweken zullen zij tenminste 3 werkdagen per week gezamenlijk aan de opdracht werken. (In totaal komt dit neer op 4 weken van 3 dagen).

Het definitief aantal uren dat er daadwerkelijk op uw locatie gewerkt kan worden hangt gedeeltelijk af van de snelheid waarmee de studenten de opdracht verwerven. Komen de opdrachtgever en de studenten snel tot overeenstemming, dan kunnen zij dus meer werkdagen besteden aan de opdracht dan wanneer een groter deel van de beschikbare tijd wordt besteed aan de werving van een opdracht.

Formeel werken de studenten onder dezelfde voorwaarden als die gelden bij een oriënterende stage. De studenten hebben hierbij een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting. De opleiding is formeel geen partij. Eventuele rechten van opgeleverde producten komen ten goede aan de opdrachtgever.
 

De begeleiding

Het team studenten wordt begeleidt door een hiervoor aangegeven contactpersoon bij de opdrachtgever en een HU-docent.

De opdrachtgever zorgt voor het verstrekken van de opdracht. Verder wordt verwacht dat de opdrachtgever ongeveer 1 x per 3 weken de uitvoering bespreekt met het studententeam. Aan het eind van het semester is er een formele beoordeling op de HU, waarbij ook de opdrachtgever verwacht wordt.

De HU-docent beoordeeld de opdracht op voorhand aan de hand van het Plan van Aanpak dat door de studenten moet worden opgeleverd. Alleen wanneer het Plan van Aanpak akkoord is voor zowel de HU (beoordeling conform afstudeerleidraad) als de opdrachtgever mag een studententeam de betreffende opdracht uitvoeren. Daarnaast heeft de HU-docent de rol van procesbegeleider. De voortgang wordt met regelmaat besproken. Ook stelt de HU-docent de uiteindelijke eindbeoordeling vast.

 
Het proces

Gedurende de lesweken (startend in februari) wordt het team studenten in de eerste 6 weken door de HU docent begeleid bij het verwerven van de opdracht. Belangrijke ‘deliverables’ zijn:
•   Propositie (wat willen jullie en wat kun jullie goed)
•   Hitlist (wie kennen jullie en wie gaan jullie benaderen)
•   Getekend voorstel voor een project start van de werkzaamheden bij de opdrachtgever
•   Plan van Aanpak conform afstudeerleidraad uiterlijk 8e week gerealiseerd en akkoord
•   Realisatie
•   Eindrapport: 19e week gerealiseerd
    o   Analyse (proces, ICT en mens)
    o   Bevindingen
    o   Advies
    o   Doorgerekende Business Case
    o   Projectbeoordelingsmethode
    o   Implementatieplan
Eindpresentatie: 20e week – De presentatie heeft op 17 juni jl. in het gebouw van de Hogeschool Utrecht plaatsgevonden. Als de opdrachtgever van deze vijf HBO-studenten ben ik – uiteraard – bij deze eindpresentatie aanwezig geweest.

Resultaat: Gerrit Jan Boshuizen, de Docent van mijn dreamteam liet in mijn aanwezigheid weten dat hij hun eindpresentatie zonder meer positief heeft beoordeeld en dat zij hun zomervakantie dus met een gerust en tevreden gevoel tegemoet kunnen zien.

 
Graag stel ik mijn persoonlijke dreamteam en hun persoonlijke kerncompetenties hierbij aan u voor:

Bob Bontje:
·         Teamspeler
·         Besluitvaardig
·         Uitstekende Bestuurder

Avinash Dihal:
·         Uitmuntende Verslaglegger
·         Analystisch Sterk
·         Passie voor Processen Modelleren

Guillaume Toubi:
·         Sterke Dedactiek
·         Uitstekende Kennis op ICT-gebied
·         Gedreven

Jessy Schurink:
·         Efficiënt
·         Gestructureerd
·         Innoverend

Niels de Koning:
·         Teamplayer
·         Methodisch
·         Praktijkgerichte kennis en grote interesse op ICT-gebied

Hun persoonlijke kerncompetenties zijn zonder meer naar voren gekomen tijdens onze uitstekende samenwerking in de afgelopen periode en hun eindpresentatie was er dan ook naar. Als hun opdrachtgever ben ik uiteraard bij deze eindpresentatie aanwezig geweest om – waar nodig en gewenst – hun presentatie met mijn eigen opmerkingen en bevindingen aan te vullen. Als directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) kijk ik met veel genoegen op onze uitstekende samenwerking in de afgelopen maanden terug en ik zie dan ook met veel genoegen komende week uit naar het eindrapport en naar de oplevering van de nieuwe website voor het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII), die die dreamteam in het kader van hun stageopdracht voor onze stichting heeft ontwikkeld. Mijn collega, mr. Fred IJspeerd en ikzelf wensen deze vijf briljante studenten zowel zakelijk als privé in alle opzichten alle goeds voor hun verdere toekomst toe. Wij zullen vast en zeker nog heel veel van deze vijf veelbelovende HBO-studenten in de toekomst gaan horen. Mijn collega en ik zullen hun toekomstige ontwikkelingen in ieder geval met zeer veel interesse blijven volgen en zien beiden met veel genoegen terug op onze goede samenwerking in de afgelopen periode.

 
In totaal hebben vier HBO-studententeams op 17 juni jl. in het kader van hun stageopdracht een eindpresentatie gehouden. Mijn eigen team hield de tweede eindpresentatie. Eén van de leden van het derde studententeam dat op deze dag haar eindpresentatie heeft gehouden is Bastiaan Timmerman. Naast HBO-student is Bastiaan Timmerman ook directeur van het door hemzelf opgerichte bedrijf Mango-IT.

 

Mango IT is een startende onderneming opgezet door twee IT studenten. Met een frisse blik op de IT wereld probeert Mango IT hoogstaande producten neer te zetten voor haar klanten. Zo is Mango IT bezig met  de hardware om de MSU’s van Mobisolar uit te lezen en de data grafisch mooi weer te geven in een webapplicatie. Zo kunnen klanten inloggen en de locatie, zonnepaneel statistieken en accu statistieken inzien van de MSU’s. Hiernaast is Mango IT bezig met het aanleggen van consument en MKB internet netwerken die in de cloud beheerd worden. Zo kunnen eventuele problemen vaak binnen enkele minuten opgelost worden. Dit alles is mogelijk door nieuwe generatie netwerk apparatuur in te zetten. Betrouwbaarheid en simpliciteit staan hierbij centraal. Ten slotte bouwt Mango IT ook professionele website’s gebaseerd op het populaire content management systeem Wordpress.  


Voor het bedrijf Mobisolar hebben Sebastiaan Timmerman, Directeur van Mango-IT en zijn HBO-medestudenten hun stageopdracht verricht door de hardware om de MSU’s van Mobisolar uit te lezen en de data grafisch mooi weer te geven in een webapplicatie. Op de vervaardiging van welke producten richt het bedrijf MobiSolar zich?

Al onze producten zijn vanuit een duurzaam oogpunt ontwikkelt en hebben als doel om maatschappelijk verantwoord ondernemers een oplossing te bieden op het gebied van energievoorziening. Ons product, de Mobile Solar Unit, kan voor veel doeleinden gebruikt worden. Hierbij kan gedacht worden aan stroomvoorziening voor camerabeveiliging, evenementen, bouwterreinen en buitenbeurzen. De mogelijkheden zijn oneindig! Met onze Mobile Solar Unit laten we zien dat duurzame oplossingen alleen maar voordelen biedt. De MSU draagt bij aan verantwoord ondernemen en kan voor onbeperkte tijd blijven functioneren. Dit alles zonder routinehandelingen!

Als Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) kan ik Bastiaan Timmerman en zijn uitmuntende bedrijf Mango-IT alsmede het bedrijf MobiSolar met zijn energievriendelijke producten zonder meer van ganser harte bij u allen aanbevelen.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur
 
 
 

Guillaume Toubi en Jessy Schurink verdedigen op inhoudelijk uitstekende wijze de inhoud van hun presentatie. Op het projectiescherm ziet u het IWOII-logo.

 


 

Van links naar rechts: Bob Bontje, Jessy Schurink, Gerrit Jan Boshuizen, Docent aan de Hogeschool Utrecht, Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII), Guillaume Toubi, Niels de Koning en Avinash Dihal.
 
Van links naar rechts: Bastiaan Timmerman, HBO-Student aan de Hogeschool Utrecht en tevens de jonge, briljante Directeur van Mango-IT en Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII). Als Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) kan ik Bastiaan Timmerman en zijn uitmuntende bedrijf Mango-IT alsmede het bedrijf MobiSolar met zijn energievriendelijke producten zonder meer van ganser harte bij u allen aanbevelen.
_____________________________________________________________________
 
 
 
 
____________________________________________________________________