dinsdag 30 juni 2015

Gegevens van Neonazi's (o.a. Zeisternaar Jan Peter Mante) en hun consorten (o.a. Marco H. van de Wetering) op een memorystick (19 archiefmappen/2141 documenten) ter informatie aan de Partij van de Arbeid-Fractie van de Gemeente Zeist overhandigd !!!

Beste Lezers,

Gezien alle overlast die twee andere benadeelde partijen en ikzelf in de afgelopen jaren in woord en daad hebben ondervonden van de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante en consorten (o.a. zijn partner Marco H. van de Wetering) zal het u ongetwijfeld duidelijk zijn dat in de afgelopen jaren in mijn functie als Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) contact heb gezocht met zowel landelijke als plaatselijke (Zeisterse) politieke partijen, die zich inzetten om racisme en discriminatie in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden. De reden hiervoor is namelijk gelegen in het feit dat een aantal van de teksten, die mijn collega, mr. Fred IJspeerd en ikzelf in de afgelopen jaren namelijk op diverse rechtsextremistische/neonazistische fora hebben ontdekt ronduit discriminerend, racistisch, Antisemitisch, Anti-Marokkaans, etc. zijn. Wat het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) volledig gemeen heeft met de landelijke en plaatselijke (Zeisterse) politieke partijen is het voorkomen en het bestrijden van discriminatie in Nederland. Wij vinden het dan ook van groot belang dat de Nederlandse politici- voor zover zij dit nog niet is - (alsnog) uitvoerig en gedetailleerd op de hoogte wordt gebracht van de discriminerende, racistische, anti-Marokkaanse, antisemitische, etc. teksten, die wij beiden in de afgelopen jaren op diverse rechtsextremistische en neonazistische fora hebben aangetroffen.

Per slot van rekening is de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante – aantoonbaar - de oprichter en de eigenaar van het extreemrechtse Noordlandforum en vinden er – aantoonbaar - contacten plaats tussen het extreemrechtse Noordlandforum en het Neonazistische Stormfront. Daarnaast is Neonazi Mante ook actief op het Forum voor de Geuzen. Op dit forum hebben mijn collega, mr. Fred IJspeerd en ik o.a. een aantal discriminerende, racistische en antisemitische uitspraken aangetroffen, die er bepaald niet om liegen. Uiteraard heb ik vandaag Karst Schuring, de Fractievoorzitter en alle overige Fractieleden van de Partij van de Arbeid-Fractie van de Gemeente Zeist volledig van deze discriminerende uitspraken op diverse rechtsextremistische/ neonazistische fora op de hoogte gebracht.

U zult dan ook zonder meer kunnen begrijpen dat – gezien alle in de afgelopen jaren ondervonden overlast van deze Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante en zijn partner Marco H. van de Wetering – ik het van groot belang acht dat landelijke en plaatselijke politieke partijen, die zich net als mijn collega, Fred en ikzelf zich inzetten om discriminatie, racisme, neonazisme, fascisme, antisemitisme en Marokkanenhaat in onze samenleving te bestrijden en te voorkomen deze uiterst relevante kennis in hun bezit krijgen. Zij kunnen met deze kennis immers hun voordeel doen. Zo is het o.a. bekend dat de Partij van de Arbeid zich vanuit haar socialistische grondbeginselen reeds jarenlang inzet met als o.a. het voor onze samenleving uiterst belangrijke doel om discriminatie te voorkomen en te bestrijden. Voor meer informatie over de doelen en de activiteiten van de landelijke en de plaatselijke Partij van de Arbeid-Fracties verwijs ik u graag naar landelijke en de plaatselijke websites van deze politieke partij.

Op de memorystick met de 19 archiefmappen en de (totale inhoud: 2141 documenten die ik heden, dinsdag 30 juni 2015 om 20.15 uur persoonlijk aan Karst Schuring, de Fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid van de gemeente Zeist en aan al zijn overige Fractieleden heb overhandigd, bevinden zich uiteraard alle gegevens over de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante, diens partner Marco H. van de Wetering, diverse extreemrechtse/neonazistische fora en over o.a. discriminerende, racistische en haat zaaiende teksten t.a.v. o.a. onze Christelijke en Joodse medeburgers, die wij op de diverse fora in de loop der tijd zijn tegengekomen.

De indeling van de memory-stick, die ik vandaag aan Fractievoorzitter Karst Schuring en zijn Fractiegenoten van de Partij van de Arbeid van de gemeente Zeist heb overgedragen, is als volgt:
1.    Informatie over Neonazi’s en hun diverse extreemrechtse/neonazistische, antisemitische
     fora (o.a. Pim Fortuyn Forum, Forum voor de Geuzen, Forum voor de Vrijheid,
     Noordland, Stormfront, etc.) – o.a. alle verrichte aangiftes door drie benadeelde partijen
     mét alle daarbij behorende bijlagen.
2.    Het Nederlandse Koningshuis
3.    Politie Zeist/Utrecht (o.a. Johan van Renswoude, Jan Drent, Ed van Kesteren, etc.) –
     OM Arrondissementsparket Midden Nederland (mr. Annemieke Drogt, Officier van
     Justitie)
4.    IP-Gegevens + E-mailadressen Jan Peter Mante, Neonazi, oprichter en eigenaar van het rechtsextremistische forum Noordland.
5.    DeManteSoft = Bedrijf Jan Peter Mante – En hieraan verbonden extreemrechtse van origine Duitse rechtsextremistische/neonazistische website
6.    Aliassen Neonazi Jan Peter Mante – O.a. Maggy Magon
7.    Noordland – Oprichter en Eigenaar Neonazi Jan Peter Mante
8.    Contacten Noordland – Stormfront
9.    Relatie Neonazi Jan Peter Mante en Neonazipartner Marco van de Wetering
10. Neonazipartner Marco van de Wetering
11. Karakterbeschrijvingen over antisemitische Neonazi Jan Peter Mante
12. Verklaringen van Neonazi Jan Peter Mante Zélf
13. Verklaringen óver Neonazi Jan Peter Mante
14. Tweede Kamer – O.a. Vragen, Informatie
15. Noordland – Stormfront – Wetenschappelijke Publicaties
16. Wetenschappelijk Materiaal over Extreemrechts
17. Bewijsmateriaal Neonazisme/Rechtsextremisme Jan Peter Mante
18. Publicaties o.a. Dagbladartikelen Trouw over Jan Peter Mante
19. Haat Zaaien – Neonazi’s/Neonazistische fora

 


 
Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) overhandigt een memorystick met 19 archiefmappen en met 2141 documenten aan Wouter Catsburg, Fractievoorzitter van de ChristenUnie en aan Karst Schuring, Fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid van de gemeente Zeist. De informatieoverdracht wordt door alle drie de heren bezegeld met een welgemeende, stevige handdruk.   

 
Zelf vind ik het van groot belang dat Karst Schuring, de Fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid van de gemeente Zeist en daarmee al zijn collega’s vandaag van deze documenten in alle opzichten volledig kennis hebben genomen. Uiteraard geven mijn collega, mr. Fred IJspeerd en ikzelf Karst Schuring en zijn haar collega’s van de Partij van de Arbeid van de gemeente Zeist onze volledige toestemming om de inhoud van deze 2141 documenten bij alle overige andere Partij van de Arbeid-Fracties in heel Nederland; al hun zusterorganisaties wereldwijd en alle door hen gewenste overheidsorganisaties en politieke partijen bekend te maken, die in welke vorm dan ook hun voordeel met de inhoud van deze documenten kunnen doen. Want hoe méér overige Partij van de Arbeid-Fracties, zuster-; belangen-; overheidsorganisaties en politieke partijen in binnen- en buitenland van deze informatie kennis kunnen en zullen nemen; hoe meer dit er – naar onze mening – in de praktijk toe zal bijdragen dat discriminatie, racisme, neonazisme, fascisme, antisemitisme, Marokkanenhaat, etc. in onze samenleving effectief kan worden voorkomen en bestreden.  

Uiteraard mogen Karst Schuring en zijn collega’s van mijn collega Fred en mijzelf de stukken – nogmaals – vrijelijk verspreiden over politici en politieke partijen, waar ter wereld dan ook. Of de stukken aan journalisten – waar ter wereld dan ook – ter publicatie doen toekomen. Journalisten – waar ter wereld dan ook – mogen – wat ons beiden betreft – dan ook naar hartenlust uit deze stukken citeren. Want er zitten namelijk een groot aantal documenten op de memorystick, die uiterst interessante input kunnen leveren voor het politieke debat over het functioneren van het Nederlandse koningshuis, politie en justitie. Zéker de politie is een uiterst interessant debatonderwerp nu blijkt dat de realisatie van de Nationale Politie absoluut niet is geslaagd. Een nader grondig politiek debat over hoe politie en justitie omgaan met racisme en discriminatie in Nederland vinden mijn collega Fred en mijzelf dan ook zonder meer gerechtvaardigd nu de problemen bij de invoering van de Nationale Politie tot zulk een omvangrijke hoogte zijn gestegen. En het er – helaas - ook niet naar uit ziet dat deze problemen op korte termijn zullen zijn opgelost.

Mogen mensen zoals mijn collega en ikzelf, die zich volledig vrijwillig en onbezoldigd inzetten voor objectieve geschiedschrijving eigenlijk wel op een dergelijke manier worden aangepakt, zoals wij beiden dit in de afgelopen jaren met politie en justitie hebben meegemaakt? Aan Karst Schuring en zijn Zeisterse Partij van de Arbeid-Fractiegenoten heb ik laten weten dat de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren mijn dossier met betrekking tot de uitlatingen van politie en justitie naar mij persoonlijk toe inmiddels heeft toegevoegd als praktijkdossier aan de door de Tweede Kamer geaccordeerde Wet Huis Voor Klokkenluiders. Als mij dit alles als directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) in Nederland kan overkomen, wie garandeert mij als democratisch ingesteld burger van Nederland dat dit directeuren en bestuurders van andere organisaties en bedrijven in Nederland dan ook niet overkomt? Past dit eigenlijk wél in een moderne democratie?

Kortom: wat mijn collega Fred en mijzelf betreft dus genoeg inhoudelijk ‘voedsel’ voor het openbare publieke en politieke debat. Zoals ik vandaag tijdens ons gesprek dan ook aan Karst Schuring, de Fractievoorzitter en zijn overige Fractiegenoten van de Zeisterse Partij van de Arbeid-Fractie heb laten weten.
 
Uiteraard mogen Karst Schuring en zijn collega’s – waar ter wereld dan ook – mijn collega Fred en mijzelf altijd benaderen voor het inwinnen van nadere informatie. Mijn collega en ik zullen Karst Schuring en haar collega’s – waar ter wereld dan ook - te allen tijde – waar dit maar in ons vermogen ligt – bijzonder graag van dienst zijn. Want wij beiden willen hem en zijn collega’s in alle opzichten volledig terzijde staan in onze gemeenschappelijke doel om discriminatie – waar ter wereld dan ook – te voorkomen en te bestrijden. Karst Schuring en zijn collega’s kunnen hierin dan ook te allen tijde voor de volle 100% op mijn collega, Fred en mijzelf rekenen.

Tot slot nog een belangrijk Christelijk Rooms-Katholiek moreel-ethische standpunt geheel en al in de leer van de Rooms-Katholieke kerk en volledig in overeenstemming met de innerlijke levenshouding en het optreden van de wereldwijd op zijn medemens gerichte, diep religieuze en zéér geliefde huidige Paus Franciscus I : tijdens ons gesprek liet ik Karst Schuring en zijn Partij van de Arbeid-Fractiegenoten weten dat ik mijn werkzaamheden als directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) zowel vanuit mijn familiegeschiedenis (vader tijdens een razzia opgepakt en in een kamp gezeten/moeders Joodse dierbaren in Sobibor en Auschwitz vermoord) als vanuit leer en de principes van mijn Christelijke Rooms-Katholieke geloof verricht. Want zoals de Bijbelse principes en de Christelijke Rooms-Katholieke leer het mij mijn leven lang altijd haarfijn en onmiskenbaar duidelijk hebben geleerd en voorgehouden: er zijn geen twee, drie of meerdere soorten mensen en er is in de ogen van God al helemaal geen rangorde. Hij houdt in ZIJN oneindige wijsheid en goedheid van ALLE mensen – hoog of laag, rijk of arm, blank, van welke etnische afkomst en waar ter wereld dan ook – evenveel.

Mijn collega Fred en ikzelf wensen Fractievoorzitter Karst Schuring, al zijn mede-Fractieleden en –Assistenten van de Zeisterse Partij van de Arbeid-Fractie, alsmede van de landelijke Tweede Kamerfractie en van alle overige Partij van de Arbeid-Fracties elders in Nederland heel veel succes toe met al hun nuttige en uiterst belangrijke politieke werkzaamheden ten behoeve van al onze medeburgers toe. Als democraat in hart en nieren praat ik Karst Schuring elke twee weken bij na afloop van de Raadsvergadering. Karst Schuring en ikzelf delen een Protestantse achtergrond. Zelf ben ik op 6 oktober 2013 door het ontvangen van het Heilige Sacrament van het Vormsel met heel mijn hart en ziel voor de volle 100% Rooms-Katholiek geworden, maar ik draag de PKN Nederland uiteraard nog steeds een heel warm hart toe. Mijn moeder en zondagsschooljuffrouw waren namelijk tijdens hun leven Protestants en zij hebben mij op uitstekende wijze heel veel inhoudelijke, grondige kennis over de Bijbel en de Christelijke grondbeginselen bijgebracht. Als oecumenisch denker pur sang zie ik als lid van de Rooms-Katholieke kerk (1,2 Miljard leden wereldwijd) de Protestanten (300 miljoen leden wereldwijd) dan ook als mijn oecumenische Broeders en Zusters in het Christelijke Geloof. Deze Christelijke warmhartig sociaal ingestelde Protestantse grondbeginselen – à la de innerlijke grondstijl en levenshouding van de huidige Paus Franciscus I – delen Karst Schuring en ikzelf dan ook zonder meer met elkaar. Graag maken mijn collega, mr. Fred IJspeerd en ik dan ook van deze gelegenheid gebruik Karst Schuring, zijn echtgenote en zijn gezin en al zijn overige Partij van de Arbeid-fractiegenoten en –assistenten van de gemeente Zeist; in de Tweede Kamer en overal elders in Nederland en de rest van de wereld Gods Zegen en de altijd durende voorspraak van de Heilige Maagd Maria toe te wensen.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

 
Anne Louis Cammenga
Directeur 

____________________________________________________________