woensdag 28 december 2016

Zeisterse Rooms-Katholieke Sint Maarten Parochie Pastoor Harrold Zemann ontvangt in Zeisterse Parochiecentrum Sint Joseph Kerk Film Klokkenluidersdossier IWOII-Directeur Anne Louis Cammenga
Zeist, 28 december 2016


Beste Lezers,

Gisteren, dinsdag, 27 december jl. heb ik een exemplaar van de pro-Christelijke film over mijn Klokkenluidersdossier overhandigd aan Pastoor Harrold Zemann van de Rooms-Katholieke Sint Maarten Parochie, waar de gemeente Zeist ook onder valt, in het Parochiecentrum van de Sint Joseph Kerk in Zeist.

Tevens heb ik Pastoor Harrold Zemann de beide gesigneerde statieportretten laten zien van de Heilige Paus Johannes Paulus II en van de huidige wereldwijd bijzonder populaire Paus Franciscus, die ik op vrijdag, 4 november jl. als geschenk op de Pauselijke Ambassade in Den Haag heb ontvangen uit handen van Monseigneur Aldo Cavalli, de Pauselijke Nuntius namens de Heilige Stoel in Nederland.

Ook heb ik Pastoor Harrold Zemann verteld met hoeveel dankbaarheid en genoegen ik terugdenk aan mijn persoonlijke contacten met Zijne Keizerlijke en Koninklijke Hoogheid, Aartshertog Otto von Habsburg van Habsburg, Kroonprins van Oostenrijk-Hongarije en hoeveel de door leden van het Keizerlijke-Koninklijke Huis persoonlijk gesigneerde correspondentie persoonlijk voor mij betekent. Het portret dat Keizerin-Koningin Zita van Habsburg-Bourbon de Parme, Keizerin-Koningin van Oostenrijk-Hongarije mij heeft geschonken neemt dan ook nog steeds een prominente plaats in op de vensterbank in mijn woning in Zeist

Wij hebben anderhalf uur met elkaar gesproken over het belang van het voorkomen van fascisme en antisemitisme in onze samenleving en over het belang van het bevorderen van vrede en harmonie in onze samenleving. Wij hebben eveneens met elkaar gesproken over hoe Rooms-Katholieke Kerk geestelijken, zoals Kardinaal Jan de Jong van het Aartsbisdom Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog de onvoorstelbare moed heeft getoond om de Jodenvervolging in Nederland in absoluut niet mis te verstane bewoordingen te veroordelen. Wij deelden de mening dat het belang om fascisme en antisemitisme in onze samenleving te voorkomen - helaas - nog steeds heel actueel is.

Voorafgaande aan ons goede inhoudelijke gesprek, dat in een bijzonder goede sfeer verliep, heb ik aan Pastoor Harrold Zemann de film over mijn Klokkenluidersdossier overhandigd. 

De pro-Christelijke, pro-Rooms-Katholieke en pro-democratische flilm over mijn Klokkenluidersdossier heeft de volgende inhoudsopgave:
1. Introductie – De wijze waarop de film het beste kan worden bekeken
2. Anne-Louis als persoon en o.a. zijn Rooms-Katholieke religieuze drijfveren om zich in te zetten om fascisme en antisemitisme in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden
3. Ontslag bij Rijkswaterstaat
4. Het Nederlandse Koningshuis
5. Woningcorporatie Seyster Veste (SV) en de Bewonersvereniging Seyst (BVS)
6. De Zeisterse Neonazistische CIA-/AIVD-er Jan Peter Mante en diens partner, de KLPD-er Marco H. van de Wetering
7. Politie en Justitie (Utrecht en Zeist) (o.a. de correspondentie tussen mr. Annemieke Drogt van het OM Arrondissementsparket Midden-Nederland en Johan van Renswoude, Korpschef van de Politie Utrecht, etc.)
8. Moreel-ethische Pro-Democratische / Pro-Christelijke / Pro-Rooms-Katholieke afsluiting/nawoord

Aan Pastoor Harrold Zemann heb ik laten weten dat hij mijn pro-democratische, pro-Christelijke film over mijn Klokkenluidersdossier in het kader van de oecumene zowel nationaal als wereldwijd mag verspreiden onder kerkelijke geestelijken/voorgangers en onder zowel alle parochiebesturen van de Sint Maarten Parochie als onder andere parochiebesturen en kerkenraden, waar ter wereld dan ook, in het kader van het vanuit de Christelijke leer en de grondbeginselen bevorderen van de democratie en ter voorkoming en ter bestrijding van fascisme en antisemitisme in Nederland of elders in de wereld. 

Na elkaar van ganser harte Gods Zegen en elkaar alvast een Gezond, Voorspoedig, Gelukkig en - boven alles - Zalig Nieuw Jaar 2017 te hebben toegewenst hebben wij vervolgens op allerhartelijkste wijze afscheid van elkaar genomen.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur
Website: www.iwoii.nl  


IWOII-Directeur Anne Louis Cammenga overhandigt als cadeau aan de Zeisterse Pastoor Harrold Zemann een exemplaar van de film over zijn Klokkenluidersdossier in het Parochiecentrum van de Sint Joseph Kerk in Zeist.

Pastoor Harrold Zemann en IWOII-Directeur Anne Louis Cammenga tonen blij lachend het gesigneerde statieportret van Paus Franciscus aan de aanwezige fotografe.

Het gesigneerde statieportret van Paus Franciscus heeft IWOII-Directeur Anne Louis Cammenga op vrijdag, 4 november 2016 op de Pauselijke Ambassade in Den Haag uit handen van Monseigneur Aldo Cavalli, Pauselijke Nuntius namens de Heilige Stoel in Nederland als cadeau ontvangen.
Gesigneerd schilderij van de Heilige Paus Johannes Paulus II dat Monseigneur Aldo Cavalli, de Pauselijke Nuntius namens de Heilige Stoel in Nederland op vrijdag, 4 november 2016 eveneens als cadeau heeft overhandigd aan IWOII-Directeur Anne Louis Cammenga op de Pauselijke Ambassade in Den Haag.
Het schilderij met daarop afgebeeld de Kruising van Jezus Christus. Pal voor dit schilderij in het Parochiecentrum van de Sint Joseph Kerk in Zeist heeft IWOII-Directeur Anne Louis Cammenga een exemplaar van de film over zijn Klokkenluidersdossier overhandigd aan Pastoor Harrold Zemann.


Het schilderij met daarop afgebeeld de Kruisiging van Jezus Christus van dichtbij gefotografeerd.


Icoon van de Heilige Maagd Maria van Altijd Durende Bijstand.

Zegel van de Heilige Maagd Maria met Haar Zoon Jezus Christus.

Schilderij met daarop afgebeeld Jezus Christus die samen met de Emmaüsgangers het Heilig Avondmaal gebruikt.

De Zeisterse Sint Joseph Kerk. Rechts van de kerk bevindt zich het Parochiecentrum waar IWOII-Directeur Anne Louis Cammenga een exemplaar van de film over zijn Klokkenluidersdossier als cadeau aan Pastoor Harrold Zemann heeft overhandigd.

Het middenschip van de Zeisterse Sint Joseph Kerk.

Eén van de vele schitterende bloemstukken in de kerk, die ter gelegenheid van Kerstmis zijn vervaardigd.

De kerststal.


De kerststal van dichtbij gefotografeerd.
__________________________________________________________

___________________________________________ 


dinsdag 13 december 2016

Utrechtse PKN-Domkerk Predikant Ds. Netty de Jong-Dorland ontvangt Film Klokkenluidersdossier van IWOII-Directeur Anne Louis Cammenga

Utrecht, 13 december 2016
Beste Lezers,

Vanochtend heb ik een exemplaar van de pro-Christelijke film over mijn Klokkenluidersdossier overhandigd aan Ds. Netty de Jong-Dorland, Predikant van de PKN-Domkerk in Utrecht. 

Wij hebben kort met elkaar gesproken over het belang van het voorkomen van fascisme en antisemitisme in onze samenleving en deelden de mening dat het belang om dit in onze samenleving te voorkomen - helaas - nog steeds heel actueel is. Wij waren het beiden met elkaar eens dat de Bijbel en de Christelijke leer en grondbeginselen haaks staan op fascisme en antisemitisme en dit dan ook veroordelen als volledig in strijd zijnde met het Christelijke geloof. Wij hebben eveneens met elkaar gesproken over hoe zowel de geestelijken van de Rooms-Katholieke Kerk als de voorgangers van de Protestantse Kerken in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog de moed hebben getoond om de Jodenvervolging in Nederland te veroordelen. En hoe ook nog niet zo heel lang geleden zowel de gezamenlijke Nederlandse Bisschoppen als PKN-Scriba Arjan Plaisier het huidige opkomende antisemitisme in niet mis te verstane bewoordingen hebben veroordeeld. 

Na ons goede inhoudelijke gesprek, dat in een bijzonder goede sfeer verliep, heb ik Ds. Netty de Jong-Dorland van de Utrechtse PKN-Domkerk de film over mijn Klokkenluidersdossier overhandigd. 

De pro-Christelijke en pro-democratische flilm over mijn Klokkenluidersdossier heeft de volgende inhoudsopgave:
1. Introductie – De wijze waarop de film het beste kan worden bekeken
2. Anne-Louis als persoon en o.a. zijn Rooms-Katholieke religieuze drijfveren om zich in te zetten om fascisme en antisemitisme in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden
3. Ontslag bij Rijkswaterstaat
4. Het Nederlandse Koningshuis
5. Woningcorporatie Seyster Veste (SV) en de Bewonersvereniging Seyst (BVS)
6. De Zeisterse Neonazistische CIA-/AIVD-er Jan Peter Mante en diens partner, de KLPD-er Marco H. van de Wetering
7. Politie en Justitie (Utrecht en Zeist) (o.a. de correspondentie tussen mr. Annemieke Drogt van het OM Arrondissementsparket Midden-Nederland en Johan van Renswoude, Korpschef van de Politie Utrecht, etc.)
8. Moreel-ethische Pro-Democratische / Pro-Christelijke / Pro-Rooms-Katholieke afsluiting/nawoord

Aan Ds. Netty de Jong-Dorland heb ik laten weten dat zij mijn pro-democratische, pro-Christelijke film over mijn Klokkenluidersdossier in het kader van de oecumene zowel nationaal als wereldwijd mag verspreiden onder kerkelijke geestelijken/voorgangers en onder zowel de kerkenraad van de Utrechtse PKN-Domkerk als onder andere kerkenraden, waar ter wereld dan ook, in het kader van het bevorderen van de democratie en ter voorkoming en ter bestrijding van fascisme en antisemitisme in Nederland of elders in de wereld. 

Ds. Netty de Jong-Dorland was zo vriendelijk om mij uit te nodigen voor het Oecumenisch Middaggebed in de zijkapel in de Domkerk. Tijdens deze viering heeft dominee De Jong gebeden voor een wereld gevrijwaard van fascisme en antisemitisme en vroeg zij Gods steun voor al degenen die zich wereldwijd inzetten om dit te verwezenlijken. Niet alleen dit gebed maar ook de Bijbeltekst in de liturgie ontroerde mij diep: 'Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden' (Bijbelboek Mattheus: Hoofdstuk 5, Vers 6).


Nadat ik de dominee heel hartelijk voor haar gebed heb bedankt en wij elkaar van ganser harte Gods Zegen en een goede spirituele opgang naar Kerstmis hebben toegewenst, hebben wij vervolgens op de allerhartelijkste wijze afscheid van elkaar genomen.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur
Website: www.iwoii.nl  


Bij de kapel in de Domkerk, waar alle Heiligen van de wereldwijde kerk van 2,1 Miljard Christenen worden herdacht, waaronder de Duitse protestantse Predikant en Verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer, heeft Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) de film over zijn Klokkenluidersdossier overhandigd aan Ds. Netty de Jong-Dorland.

Wij wilden beiden ook heel elkaar de beide handen toereiken, omdat 'gevende handen' wereldwijd symbool staan voor het 'geven om andere medemensen'.

Op de achtergrond de kapel waar een kaarsje kan worden aangestoken om alle overledenen als gevolg van o.s. oorlogsgeweld te kunnen herdenken.

De kapel in de Domkerk waar het Oecumenisch Middaggebed heeft plaatsgevonden. 


Het icoon boven het altaar van Jezus Christus die de doden weer tot leven werkt is prachtig om te zien.

De studietafel in de Domkerk met op de achtergrond links de deur naar de spreekkamer van Ds. Netty de Jong-Dorland.

Eeuwenoud stenen beeld van Sint Maarten die de helft van zijn mantel aan een arme bedelaar geeft.

Het grote orgel van de Domkerk.

Het middenschip van de Domkerk.

De toegang naar de kloostertuin, die zich naast de Domkerk bevindt.
In het midden bevindt zich op de 2e verdieping de voormalige kanunniken. Deze historische ruimte wordt thans o.a. als kantoorruimte gebruikt.

Uitzicht op de kloostertuin met daarachter de kloostergang.
De Domkerk en de Domtoren. Door de mist verdwijnt een deel van de Domtoren uit het zicht.

De achterzijde van de Domkerk.
De liturgie van het Oecumenisch Middaggebed.
___________________________________________________________

___________________________________________


zondag 11 december 2016

Utrechtse Rooms-Katholieke Sint Salvator Parochie Pastoor en Deken Ton Huitink ontvangt Film Klokkenluidersdossier van IWOII-Directeur Anne Louis Cammenga


Zeist, 14 december 2016


Beste Lezers,

Op zondag, 11 december jl. heb ik een exemplaar van de pro-Christelijke film over mijn Klokkenluidersdossier overhandigd aan Pastoor en Deken Ton Huitink van de Rooms-Katholieke Salvatorparochie in Utrecht. Onder deze parochie vallen de Sint Catharina Kathedraal en de Sint Augustinus Kerk. 

Wij hebben kort met elkaar gesproken over het belang van het voorkomen van fascisme en antisemitisme in onze samenleving en over het belang van het bevorderen van vrede en harmonie in onze samenleving. Wij hebben eveneens met elkaar gesproken over hoe Rooms-Katholieke Kerk geestelijken, zoals Kardinaal Jan de Jong van het Aartsbisdom Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog de onvoorstelbare moed heeft getoond om de Jodenvervolging in Nederland in absoluut niet mis te verstane bewoordingen te veroordelen. Wij deelden de mening dat het belang om fascisme en antisemitisme in onze samenleving te voorkomen - helaas - nog steeds heel actueel is. Ik noemde in dit verband de in moreel en ethisch opzicht weerzinwekkende film, waarin door middel van trucage het hoofd van aspirant-politica Sylvana Simons van de beweging DENK op het hoofd van een door de Ku Klux Klan opgehangen negroïde medemens was bevestigd. 

Na ons goede inhoudelijke gesprek, dat in een bijzonder goede sfeer verliep, heb ik aan Pastoor en Deken Ton Huitink de film over mijn Klokkenluidersdossier overhandigd. 

De pro-Christelijke, pro-Rooms-Katholieke en pro-democratische flilm over mijn Klokkenluidersdossier heeft de volgende inhoudsopgave:
1. Introductie – De wijze waarop de film het beste kan worden bekeken
2. Anne-Louis als persoon en o.a. zijn Rooms-Katholieke religieuze drijfveren om zich in te zetten om fascisme en antisemitisme in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden
3. Ontslag bij Rijkswaterstaat
4. Het Nederlandse Koningshuis
5. Woningcorporatie Seyster Veste (SV) en de Bewonersvereniging Seyst (BVS)
6. De Zeisterse Neonazistische CIA-/AIVD-er Jan Peter Mante en diens partner, de KLPD-er Marco H. van de Wetering
7. Politie en Justitie (Utrecht en Zeist) (o.a. de correspondentie tussen mr. Annemieke Drogt van het OM Arrondissementsparket Midden-Nederland en Johan van Renswoude, Korpschef van de Politie Utrecht, etc.)
8. Moreel-ethische Pro-Democratische / Pro-Christelijke / Pro-Rooms-Katholieke afsluiting/nawoord

Aan Pastoor en Deken Ton Huiting heb ik laten weten dat hij mijn pro-democratische, pro-Christelijke film over mijn Klokkenluidersdossier in het kader van de oecumene zowel nationaal als wereldwijd mag verspreiden onder kerkelijke geestelijken/voorgangers en onder zowel de parochiebesturen van de Sint Catharina Kathedraal en de Sint Augustinus Kerk als onder andere parochiebesturen en kerkenraden, waar ter wereld dan ook, in het kader van het bevorderen van de democratie en ter voorkoming en ter bestrijding van fascisme en antisemitisme in Nederland of elders in de wereld. 

Na elkaar van ganser harte Gods Zegen en een goede spirituele opgang naar Kerstmis, wanneer 2,1 Miljard Christenen de geboorte van Jezus Christus vieren, te hebben toegewenst hebben wij vervolgens op de allerhartelijkste wijze afscheid van elkaar genomen.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur
Website: www.iwoii.nl  Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) overhandigt de film over zijn Klokkenluidersdossier aan Pastoor en Deken Ton Huitink van de Utrechtse Sint Salvatorparochie (Sint Catharina Kathedraal en Sint Augustinus Kerk).


Het uitzicht vanuit het parochiecentrum op de tuin en de achterzijde van de Sint Catharina Kathedraal.


De fotograaf maakte van eveneens foto's van de overhandiging van de film over het Klokkenluidersdossier van Anne Louis Cammenga op enkele andere plekken in dezelfde zaal in het parochiecentrum.


Let in dit verband op de prachtige lambrisering in Empire-stijl uit de 18e eeuw.


In de Empire-stijl werd gebruik gemaakt van symbolen, die verwezen naar het Romeinse Keizerrijk.


En werden medaillons van marmer met hoofden van Romeinse keizers op de wanden bevestigd.


Ook voor de open haard werd door de fotograaf een foto gemaakt van de overhandiging van de film over diens Klokkenluidersdossier door Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) aan Pastoor en Deken Ton Huitink van de Sint Salvatorparochie (Sint Catharina Kathedraal en Sint Augustinus Kerk).


De 18e eeuwse open haard in Empire-stijl in dezelfde zaal, waar Pastoor en Deken Ton Huitink in het verleden deelseminars van zijn universitaire studie Theologie heeft gevolgd.


Het prachtige moderne Crucifix op de schoorsteenmantel van de open haard.


De Sint Catharina Kathedraal, waar Anne Louis Cammenga diezelfde ochtend voorafgaande aan de overhandiging van de film over zijn Klokkenluidersdossier Pastoor Ton Huitink tijdens de Engelse Heilige Mis samen met twee andere collega's als Acoliet terzijde heeft gestaan.


Het middenschip van de Sint Catharina Kathedraal.


Het grote Christus-Kruis boven het altaar van de Sint Catharina Kathedraal met daarachter schitterende glas-in-lood ramen.


Glas-in-lood raam met daarop afgebeeld de Kroning van de Heilige Maagd Maria tot Koningin van de Hemel.


Schilderij van de 8e statie: Jezus Christus, die zijn kruis draagt, ontmoet de wenende vrouwen op weg naar zijn kruisiging op Golgoltha. Deze staties zijn te bewonderen aan de zijwanden van de Sint Catharina Kathedraal. 

____________________________________________________


WEBSITE: INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

IWOII: WEBPAGINA 8: BIJVAL/PERS

IWOII: WEBPAGINA 9.E: WAARSCHUWING VOOR/HULP TEGEN EXTREEMRECHTS C.Q. DE ZEISTERSE NEONAZI JAN PETER MANTE

_________________________________________


zaterdag 10 december 2016

Eglise Wallonne francophone d'Utrecht reçoit le film Whistleblower Dossier Anne Louis Cammenga, Directeur IWOII


Zeist, 10 Décembre 2016


Chers Lecteurs,

Le dimance, 4 Décembre dernier, je remis le film sur mon dossier de dénonciation au sous-ministre, Monsieur Van de Groua et a la Présidente du Conseil, Madame Dorleijn du Eglise Wallone francophone d'Utrecht.

Nous avons récemment parlé de l'importance de prévenir le fascisme et l'antisémitisme dans notre société et l'importance de la promotion de la paix et l'harmonie dans notre société. On parle aussi de la façon dont le clergé de l'Église catholique romaine et els pasteurs des Eglises protestantes aux Pays-Bas pendant la Seconde Guerre mondiale ont montré le courage de condamner la persécution des Juifs aux Pays-Bas. Nous avons partagé l'opinion selon laquelle il est important d'empêcher le fascisme et l'antisémitisme dans notre société. Ce qui - malheureusement - est toujours d'actualité.

Ce film Whistleblower a le continu suivant:
1. Introduction - La manière dont le film doit étre visualisé
2. La vie d'Anne-Louis et ses motivations religieuses catholiques à s'engager à en vue de prévenir et de combattre le fascisme et l'antisémitisme dans notre société
3. Licenciement à Rijkswaterstaat
4. La famille royale néerlandaise
5. Logement Seyster Veste (SV) et l 'Association des résidents Seyst (BVS)
6. Le Zeisterse Néo-nazi et infiltrateur CIA-/AIVD Jan Peter Mante et son partenaire l'employé de l'Agence nationale de la Police Marco van de Wetering
7. Police et Justice (Utrecht et Zeist) (entre autres la correspondance entre Madame Annemieke Drogt Procureur public du district Moyen Pays-Bas et Monsieur Johan van Renswoude, Chef de la police d'Utrecht, etc.)
8. Épilogue moral et éthique, pro-chrétienne et pro-démocratique

J'ai faire savoir le sous-ministre, Monsieur Van de Groua et a la Présidente du Conseil, Madame Dorleijn que dans le contexte de l'œcuménisme et dans le cadre de la promotion de la démocratie et la prévention et la lutte contre le fascisme et l'antisémitisme national et mondial ils peuvent distribuer mon film entre les dirigeants de l'église et les conseils de l'église.

Après avoir remis le film, je buvais encore une bonne tasse de café avec les gens dans la salle du café à côté de l'église. Il était merveilleux d'être à nouveau dans un environnement francophone. Je l'ai fait ma confession au révérend Genevriévre Massé de Strasbourg.
Les plus beaux jours de ma vie, je passé en France. Les Français m'ont toujours aimé beaucoup et ne m'a jamais déçu. A Paris et à Versailles, je suis passé par les jours et les nuits les plus heureux et les plus inoubliables de ma vie. Paris est en effet une amante fantastique. Une fois dans sa portée, elle ne sera jamais vous laisser aller. Et, oh, comment je l'aime tellement intensément 'histoire du château de Versailles et de l'histoire des maîtresses royales, Madame de Pompadour et madame du Barry. Et, oh, combien de fois j'ai les larmes aux mes yeux brillaient en lisant l'histoire de la Reine-Martyr française Marie-Antoinette.

Et grâce à l'engagement de la généalogie de ma propre famille avec la famille royale française du carolingienne je me sens encore plus attachée avec la France et son histoire .
La France et les Français et la foi chrétienne protestante française, comme je l'ai appris dans cette Eglise Wallonne,me ont inspiré de me mettre contre le fascisme et l'antisémitisme et de promouvoir et d'améliorer la démocratie.

Les princes français et princesses, la noblesse française et la République française avec ses principes démocratiques peuvent donc toujours compter sur mon amour intense et loyauté indéfectible. Cela me rend trop indiciblement heureux et très reconnaissant que je serai enterré après ma mort dans cette Eglise Wallonne.

Je souhaite de tout mon cœur le peuple français et tous les paroissiens de l'Eglise Wallonne aux Pays-Bas et plus globale Bienheureux Noël et une bonne santé, prospère, heureux, béni nouvelle année 2017

Avec des sentiments de la plus haute considération et de mes meilleures salutations,
Centre d'information de la Seconde Guerre mondiale

Anne Louis Cammenga
Directeur


La présentation du film par Anne Louis Cammenga, sous-ministre Directeur Information Center Seconde Guerre mondiale Van der Grouw et Président du Conseil de l'Église Dorleijn.


Dans la même salle où les paroissiens peuvent boire une tasse de café aussi.


Une preuve écrite de la Confession d'Anne Louis Cammenga dans l'Eglise Wallonne en 2001.L'Eglise Wallonne (Pieterskerk) à Utrecht

Peinture de Saint-Michel en battant le Dragon.

Une fresque ancienne dans l'Eglise Wallonne à Utrecht.Une considération spirituelle merveilleuse de Michel Badry, pasteur de l'Eglise wallonne à Utrecht.Le magazine hebdomadaire pour les protestants français qui est publié à Paris et diffusé dans le monde entier.


L'article 'Détresse du Politique?' de l'hebodmadaire protestant Réforme qui met en garde contre la montée actuelle des émotions qui peuvent conduire à le fascisme et l 'antisemitisme. 

______________________________________________________

_________________________________________________________