dinsdag 13 december 2016

Utrechtse PKN-Domkerk Predikant Ds. Netty de Jong-Dorland ontvangt Film Klokkenluidersdossier van IWOII-Directeur Anne Louis Cammenga

Utrecht, 13 december 2016
Beste Lezers,

Vanochtend heb ik een exemplaar van de pro-Christelijke film over mijn Klokkenluidersdossier overhandigd aan Ds. Netty de Jong-Dorland, Predikant van de PKN-Domkerk in Utrecht. 

Wij hebben kort met elkaar gesproken over het belang van het voorkomen van fascisme en antisemitisme in onze samenleving en deelden de mening dat het belang om dit in onze samenleving te voorkomen - helaas - nog steeds heel actueel is. Wij waren het beiden met elkaar eens dat de Bijbel en de Christelijke leer en grondbeginselen haaks staan op fascisme en antisemitisme en dit dan ook veroordelen als volledig in strijd zijnde met het Christelijke geloof. Wij hebben eveneens met elkaar gesproken over hoe zowel de geestelijken van de Rooms-Katholieke Kerk als de voorgangers van de Protestantse Kerken in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog de moed hebben getoond om de Jodenvervolging in Nederland te veroordelen. En hoe ook nog niet zo heel lang geleden zowel de gezamenlijke Nederlandse Bisschoppen als PKN-Scriba Arjan Plaisier het huidige opkomende antisemitisme in niet mis te verstane bewoordingen hebben veroordeeld. 

Na ons goede inhoudelijke gesprek, dat in een bijzonder goede sfeer verliep, heb ik Ds. Netty de Jong-Dorland van de Utrechtse PKN-Domkerk de film over mijn Klokkenluidersdossier overhandigd. 

De pro-Christelijke en pro-democratische flilm over mijn Klokkenluidersdossier heeft de volgende inhoudsopgave:
1. Introductie – De wijze waarop de film het beste kan worden bekeken
2. Anne-Louis als persoon en o.a. zijn Rooms-Katholieke religieuze drijfveren om zich in te zetten om fascisme en antisemitisme in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden
3. Ontslag bij Rijkswaterstaat
4. Het Nederlandse Koningshuis
5. Woningcorporatie Seyster Veste (SV) en de Bewonersvereniging Seyst (BVS)
6. De Zeisterse Neonazistische CIA-/AIVD-er Jan Peter Mante en diens partner, de KLPD-er Marco H. van de Wetering
7. Politie en Justitie (Utrecht en Zeist) (o.a. de correspondentie tussen mr. Annemieke Drogt van het OM Arrondissementsparket Midden-Nederland en Johan van Renswoude, Korpschef van de Politie Utrecht, etc.)
8. Moreel-ethische Pro-Democratische / Pro-Christelijke / Pro-Rooms-Katholieke afsluiting/nawoord

Aan Ds. Netty de Jong-Dorland heb ik laten weten dat zij mijn pro-democratische, pro-Christelijke film over mijn Klokkenluidersdossier in het kader van de oecumene zowel nationaal als wereldwijd mag verspreiden onder kerkelijke geestelijken/voorgangers en onder zowel de kerkenraad van de Utrechtse PKN-Domkerk als onder andere kerkenraden, waar ter wereld dan ook, in het kader van het bevorderen van de democratie en ter voorkoming en ter bestrijding van fascisme en antisemitisme in Nederland of elders in de wereld. 

Ds. Netty de Jong-Dorland was zo vriendelijk om mij uit te nodigen voor het Oecumenisch Middaggebed in de zijkapel in de Domkerk. Tijdens deze viering heeft dominee De Jong gebeden voor een wereld gevrijwaard van fascisme en antisemitisme en vroeg zij Gods steun voor al degenen die zich wereldwijd inzetten om dit te verwezenlijken. Niet alleen dit gebed maar ook de Bijbeltekst in de liturgie ontroerde mij diep: 'Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden' (Bijbelboek Mattheus: Hoofdstuk 5, Vers 6).


Nadat ik de dominee heel hartelijk voor haar gebed heb bedankt en wij elkaar van ganser harte Gods Zegen en een goede spirituele opgang naar Kerstmis hebben toegewenst, hebben wij vervolgens op de allerhartelijkste wijze afscheid van elkaar genomen.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur
Website: www.iwoii.nl  


Bij de kapel in de Domkerk, waar alle Heiligen van de wereldwijde kerk van 2,1 Miljard Christenen worden herdacht, waaronder de Duitse protestantse Predikant en Verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer, heeft Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) de film over zijn Klokkenluidersdossier overhandigd aan Ds. Netty de Jong-Dorland.

Wij wilden beiden ook heel elkaar de beide handen toereiken, omdat 'gevende handen' wereldwijd symbool staan voor het 'geven om andere medemensen'.

Op de achtergrond de kapel waar een kaarsje kan worden aangestoken om alle overledenen als gevolg van o.s. oorlogsgeweld te kunnen herdenken.

De kapel in de Domkerk waar het Oecumenisch Middaggebed heeft plaatsgevonden. 


Het icoon boven het altaar van Jezus Christus die de doden weer tot leven werkt is prachtig om te zien.

De studietafel in de Domkerk met op de achtergrond links de deur naar de spreekkamer van Ds. Netty de Jong-Dorland.

Eeuwenoud stenen beeld van Sint Maarten die de helft van zijn mantel aan een arme bedelaar geeft.

Het grote orgel van de Domkerk.

Het middenschip van de Domkerk.

De toegang naar de kloostertuin, die zich naast de Domkerk bevindt.
In het midden bevindt zich op de 2e verdieping de voormalige kanunniken. Deze historische ruimte wordt thans o.a. als kantoorruimte gebruikt.

Uitzicht op de kloostertuin met daarachter de kloostergang.
De Domkerk en de Domtoren. Door de mist verdwijnt een deel van de Domtoren uit het zicht.

De achterzijde van de Domkerk.
De liturgie van het Oecumenisch Middaggebed.
___________________________________________________________

___________________________________________