woensdag 28 december 2016

Zeisterse Rooms-Katholieke Sint Maarten Parochie Pastoor Harrold Zemann ontvangt in Zeisterse Parochiecentrum Sint Joseph Kerk Film Klokkenluidersdossier IWOII-Directeur Anne Louis Cammenga
Zeist, 28 december 2016


Beste Lezers,

Gisteren, dinsdag, 27 december jl. heb ik een exemplaar van de pro-Christelijke film over mijn Klokkenluidersdossier overhandigd aan Pastoor Harrold Zemann van de Rooms-Katholieke Sint Maarten Parochie, waar de gemeente Zeist ook onder valt, in het Parochiecentrum van de Sint Joseph Kerk in Zeist.

Tevens heb ik Pastoor Harrold Zemann de beide gesigneerde statieportretten laten zien van de Heilige Paus Johannes Paulus II en van de huidige wereldwijd bijzonder populaire Paus Franciscus, die ik op vrijdag, 4 november jl. als geschenk op de Pauselijke Ambassade in Den Haag heb ontvangen uit handen van Monseigneur Aldo Cavalli, de Pauselijke Nuntius namens de Heilige Stoel in Nederland.

Ook heb ik Pastoor Harrold Zemann verteld met hoeveel dankbaarheid en genoegen ik terugdenk aan mijn persoonlijke contacten met Zijne Keizerlijke en Koninklijke Hoogheid, Aartshertog Otto von Habsburg van Habsburg, Kroonprins van Oostenrijk-Hongarije en hoeveel de door leden van het Keizerlijke-Koninklijke Huis persoonlijk gesigneerde correspondentie persoonlijk voor mij betekent. Het portret dat Keizerin-Koningin Zita van Habsburg-Bourbon de Parme, Keizerin-Koningin van Oostenrijk-Hongarije mij heeft geschonken neemt dan ook nog steeds een prominente plaats in op de vensterbank in mijn woning in Zeist

Wij hebben anderhalf uur met elkaar gesproken over het belang van het voorkomen van fascisme en antisemitisme in onze samenleving en over het belang van het bevorderen van vrede en harmonie in onze samenleving. Wij hebben eveneens met elkaar gesproken over hoe Rooms-Katholieke Kerk geestelijken, zoals Kardinaal Jan de Jong van het Aartsbisdom Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog de onvoorstelbare moed heeft getoond om de Jodenvervolging in Nederland in absoluut niet mis te verstane bewoordingen te veroordelen. Wij deelden de mening dat het belang om fascisme en antisemitisme in onze samenleving te voorkomen - helaas - nog steeds heel actueel is.

Voorafgaande aan ons goede inhoudelijke gesprek, dat in een bijzonder goede sfeer verliep, heb ik aan Pastoor Harrold Zemann de film over mijn Klokkenluidersdossier overhandigd. 

De pro-Christelijke, pro-Rooms-Katholieke en pro-democratische flilm over mijn Klokkenluidersdossier heeft de volgende inhoudsopgave:
1. Introductie – De wijze waarop de film het beste kan worden bekeken
2. Anne-Louis als persoon en o.a. zijn Rooms-Katholieke religieuze drijfveren om zich in te zetten om fascisme en antisemitisme in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden
3. Ontslag bij Rijkswaterstaat
4. Het Nederlandse Koningshuis
5. Woningcorporatie Seyster Veste (SV) en de Bewonersvereniging Seyst (BVS)
6. De Zeisterse Neonazistische CIA-/AIVD-er Jan Peter Mante en diens partner, de KLPD-er Marco H. van de Wetering
7. Politie en Justitie (Utrecht en Zeist) (o.a. de correspondentie tussen mr. Annemieke Drogt van het OM Arrondissementsparket Midden-Nederland en Johan van Renswoude, Korpschef van de Politie Utrecht, etc.)
8. Moreel-ethische Pro-Democratische / Pro-Christelijke / Pro-Rooms-Katholieke afsluiting/nawoord

Aan Pastoor Harrold Zemann heb ik laten weten dat hij mijn pro-democratische, pro-Christelijke film over mijn Klokkenluidersdossier in het kader van de oecumene zowel nationaal als wereldwijd mag verspreiden onder kerkelijke geestelijken/voorgangers en onder zowel alle parochiebesturen van de Sint Maarten Parochie als onder andere parochiebesturen en kerkenraden, waar ter wereld dan ook, in het kader van het vanuit de Christelijke leer en de grondbeginselen bevorderen van de democratie en ter voorkoming en ter bestrijding van fascisme en antisemitisme in Nederland of elders in de wereld. 

Na elkaar van ganser harte Gods Zegen en elkaar alvast een Gezond, Voorspoedig, Gelukkig en - boven alles - Zalig Nieuw Jaar 2017 te hebben toegewenst hebben wij vervolgens op allerhartelijkste wijze afscheid van elkaar genomen.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur
Website: www.iwoii.nl  


IWOII-Directeur Anne Louis Cammenga overhandigt als cadeau aan de Zeisterse Pastoor Harrold Zemann een exemplaar van de film over zijn Klokkenluidersdossier in het Parochiecentrum van de Sint Joseph Kerk in Zeist.

Pastoor Harrold Zemann en IWOII-Directeur Anne Louis Cammenga tonen blij lachend het gesigneerde statieportret van Paus Franciscus aan de aanwezige fotografe.

Het gesigneerde statieportret van Paus Franciscus heeft IWOII-Directeur Anne Louis Cammenga op vrijdag, 4 november 2016 op de Pauselijke Ambassade in Den Haag uit handen van Monseigneur Aldo Cavalli, Pauselijke Nuntius namens de Heilige Stoel in Nederland als cadeau ontvangen.
Gesigneerd schilderij van de Heilige Paus Johannes Paulus II dat Monseigneur Aldo Cavalli, de Pauselijke Nuntius namens de Heilige Stoel in Nederland op vrijdag, 4 november 2016 eveneens als cadeau heeft overhandigd aan IWOII-Directeur Anne Louis Cammenga op de Pauselijke Ambassade in Den Haag.
Het schilderij met daarop afgebeeld de Kruising van Jezus Christus. Pal voor dit schilderij in het Parochiecentrum van de Sint Joseph Kerk in Zeist heeft IWOII-Directeur Anne Louis Cammenga een exemplaar van de film over zijn Klokkenluidersdossier overhandigd aan Pastoor Harrold Zemann.


Het schilderij met daarop afgebeeld de Kruisiging van Jezus Christus van dichtbij gefotografeerd.


Icoon van de Heilige Maagd Maria van Altijd Durende Bijstand.

Zegel van de Heilige Maagd Maria met Haar Zoon Jezus Christus.

Schilderij met daarop afgebeeld Jezus Christus die samen met de Emmaüsgangers het Heilig Avondmaal gebruikt.

De Zeisterse Sint Joseph Kerk. Rechts van de kerk bevindt zich het Parochiecentrum waar IWOII-Directeur Anne Louis Cammenga een exemplaar van de film over zijn Klokkenluidersdossier als cadeau aan Pastoor Harrold Zemann heeft overhandigd.

Het middenschip van de Zeisterse Sint Joseph Kerk.

Eén van de vele schitterende bloemstukken in de kerk, die ter gelegenheid van Kerstmis zijn vervaardigd.

De kerststal.


De kerststal van dichtbij gefotografeerd.
__________________________________________________________

___________________________________________