woensdag 7 december 2016

Alle Zeisterse Gemeenteraadsleden ontvangen film Klokkenluidersdossier Anne Louis Cammenga

Zeist, 6 december 2016


Beste Lezers,

Vanavond heb ik in de werkkamer van CDA-Burgemeester Koos Janssen in het Gemeentehuis van Zeist via Floris Veenendaal, VVD-Fractielid van de Gemeente Zeist en Plaatsvervangend Voorzitter van de Zeisterse Gemeenteraad de film over mijn Klokkenluidersdossier overhandigd.

Bij de overhandiging van de film over mijn Klokkenluidersdossier waren de volgende Zeisterse Fractievoorzitters aanwezig:
- Jos van Lozenoord, VVD-Fractievoorzitter van de gemeente Zeist
- Karst Schuring, PvdA-Fractievoorzitter van de gemeente Zeist
- Wouter Catsburg, ChristenUnie-Fractievoorzitter van de gemeente Zeist
- Pieter Wout Duquesnoy, SP-Fractievoorzitter van de gemeente Zeist 

De film over mijn Klokkenluidersfilm heeft de volgende inhoudsopgave:
1. Introductie – De wijze waarop de film het beste kan worden bekeken
2. Anne-Louis als persoon en o.a. zijn Rooms-Katholieke religieuze drijfveren om zich in te zetten om fascisme en antisemitisme in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden
3. Ontslag bij Rijkswaterstaat
4. Het Nederlandse Koningshuis
5. Woningcorporatie Seyster Veste (SV) en de Bewonersvereniging Seyst (BVS)
6. De Zeisterse Neonazistische CIA-/AIVD-er en diens partner, de KLPD-er Marco H. van de Wetering
7. Politie en Justitie (Utrecht en Zeist) (o.a. de correspondentie tussen mr. Annemieke Drogt van het OM Arrondissementsparket Midden-Nederland en Johan van Renswoude, Korpschef van de Politie Utrecht, etc.)
8. Moreel-ethische Pro-Democratische / Pro-Christelijke / Pro-Rooms-Katholieke afsluiting/nawoord

Aan Plaatsvervangend Voorzitter van de Zeisterse Gemeenteraad Floris Veenendaal heb ik laten weten dat hij en alle Zeisterse gemeenteraadsleden mijn pro-democratische, pro-Christelijkefilm over mijn Klokkenluidersdossier zowel nationaal als wereldwijd mogen verspreiden in het kader van het bevorderen van de democratie en ter voorkoming en ter bestrijding van fascisme en antisemitisme in Nederland of waar ter wereld dan ook. 

Hier ligt voor mij dan wel de klemtoon op het verspreiden de film onder volkspartijen en democratische instellingen. Want in het verleden hebben Zeisterse politici - schriftelijk aantoonbaar - mij tot driemaal toe achter mijn rug om zwart gemaakt bij de Politie, de Seyster Veste en bij het uitzendbureau Randstad in Zeist en dat wil ik naar de toekomst toe graag voorkomen. En ik vind het ook niet nodig dat de Nederlandse Politie en Justitie kennis nemen van de inhoud van mijn film. Zeker niet als ik zie wat ik als Klokkenluider de afgelopen zes jaar met Politie en Justitie in Nederland heb meegemaakt. En al helemaal niet als ik bedenk wat de Joodse inwoners van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog allemaal wel niet met de Nederlandse Politie hebben meegemaakt. Maar voor het nationaal en internationaal verspreiden van deze film over mijn Klokkenluidersdossier ter bevordering van de democratie en ter voorkoming en bestrijding van fascisme en antisemitisme geven mijn collega, mr. Fred Jan IJspeerd en ikzelf alle Zeisterse gemeenteraadsleden hierbij uiteraard graag volmondig onze volledige toestemming. 

Nadat ik de film over mijn Klokkenluidersdossier aan Floris Veenendaal en via hem aan de hele Zeisterse gemeenteraad heb overhandigd heb ik de volgende toespraak uitgesproken:

'Geachte heer Veenendaal, Geachte Raadsleden,

Allereerst wil ik u allen vanuit de grond van mijn hart heel hartelijk bedanken voor alle goede contacten die ik met u de meesten van uw Raad in de afgelopen decennia heb mogen onderhouden. Uw oprechte betrokkenheid en uw steun in woord en daad heb ik steeds bijzonder gewaardeerd. 


Hierbij overhandig ik u allen na zes jaar werk van mijn collega, mr. Fred Jan IJspeerd en mijzelf de film over mijn Klokkenluidersdossier. Een dossier dat door de Tweede Kamerfractie Partij voor de Dieren als praktijkdossier van hoe het NIET moet in Nederland is toegevoegd aan de Wet Huis Voor Klokkenluiders, die inmiddels door de Tweede en Eerste Kamer volledig is goedgekeurd. Deze film is in overleg met het Huis Voor Klokkenluiders in Utrecht tot stand gekomen. Want het beschikbare documentatiemateriaal is dermate groot dat het een tijdrovende aangelegenheid is om al deze kennis tot u te kunnen nemen. Vandaar dat ik met mijn contactpersoon bij het Huis Voor Klokkenluiders heb afgesproken dat ik de film in afzonderlijke hoofdstukken indeel, waarbij ik bij ieder hoofdstuk eerst het een en ander mondeling toelicht en vervolgens u de documenten laat zien, die u mijn Klokkenluiderspositie nader zullen toelichten. 


Ik spreek hierbij de oprechte hoop en de diepgevoelde wens uit dat deze film over mijn Klokkenluidersdossier bij zal dragen aan:

- Een wereld zónder fascisme en antisemitisme
- Aan een beter functionerende Politie en Justitie in Nederland
- De bevordering van de democratie in Nederland,
Waarin voor ondemocratische, oncontroleerbare 'machten en krachten' in en rondom een organisatie als bijvoorbeeld het Nederlandse Koningshuis in ons land voortaan geen plaats meer is. 

Een inspirerend voorbeeld voor mij is hierbij Paus Franciscus, die streeft naar een wereld van vrede en gerechtigheid voor ons allen wereldwijd. Zoals u weet heb ik op 4 november dit jaar een ontmoeting gehad met Monseigneur Aldo Cavalli, de Pauselijke Nuntius namens de Heilige Stoel in Nederland. Exact dezelfde film die ik thans aan u aanbiedt, heb ik bij die gelegenheid aangeboden aan Paus Franciscus via de Pauselijke Nuntius. De Pauselijke Nuntius heeft mij bij die gelegenheid de gesigneerde portretten aangeboden van Paus Franciscus en van de Heilige Paus Johannes Paulus II. Deze portretten zal ik mijn leven lang koesteren en ik heb deze beide statieportretten dan ook vandaag met bijzonder veel genoegen speciaal meegenomen om aan u allen als mijn democratisch gekozen Volksvertegenwoordigers in Zeist te laten zien. 


Wij hebben zojuist het feest van de Heilige Nicolaas, Bisschop van Myra achter ons gelaten en begeven ons nu op weg naar Kerstmis, het feest van de geboorte van Jezus Christus. Uitsluitend en alleen dankzij mijn Christelijke levensovertuiging en dankzij de hulp van fantastische Christenen heb ik mijn positie als Klokkenluider in woord en daad kunnen 'doorstaan'. Maar ook uw trouw en steun in de afgelopen jaren zal ik mijn leven lang nooit meer vergeten. Het is in dan ook in diepe dankbaarheid voor dit alles dat ik thans bijzonder graag van deze gelegenheid gebruik maak om u en al uw dierbaren alvast een Zalig Kerstfeest en een in alle opzichten Gezond, Voorspoedig, Gelukkig, Zalig Nieuw Jaar 2017 toewens'. 


Na mijn toespraak heb ik alle aanwezigen een symbolisch cadeau overhandigd ter voorkoming van fascisme en antisemitisme in onze samenleving. Alle aanwezigen en ook de overige Zeisterse gemeenteraadsleden hebben van mij een afwasborstel gekregen. Om op die manier onze samenleving 'schoon te borstelen' / 'schoon te wassen' van fascisme en antisemitisme. 

Bij het begin van de zitting van de gemeenteraadsavond heeft Floris Veenendaal, Plaatsvervangend Voorzitter van de Zeisterse Gemeenteraad er voor gezorgd dat ieder Zeisters Gemeenteraadslid dit cadeau van mij kreeg overhandigd. Later op de avond zag ik CDA-Wethouder Marcel Fluitman op een hele leuke manier met de afwasborstel, die ik hem had geschonken, schoonmaakbewegingen op zijn tafel maken. Omdat ik mijn cadeau voor ieder Gemeenteraadslid afzonderlijk had ingepakt was het een fleurig gezicht om de cadeaus op de tafels van alle Zeisterse Gemeenteraadsleden te zien liggen. 

Na afloop van deze Gemeenteraadsavond heb ik Plaatsvervangend Voorzitter Floris Veenendaal, die vanavond CDA-Burgemeester Koos Janssen als Voorzitter heeft vervangen, heel hartelijk bedankt voor al zijn inzet om deze avond mogelijk te maken, waarin ik alle Zeisterse Gemeenteraadsleden de film over mijn Klokkenluidersdossier en ieder van hen afzonderlijk mijn cadeau heb kunnen overhandigen. 

Ook u als trouwe lezers van mijn artikelen wens ik uiteraard - net zoals ik dit vanavond alle Raadsleden van de Gemeente Zeist heb toegewenst - eveneens van ganser harte een Zalig Kerstfeest en een in alle opzichten Gezond, Voorspoedig, Gelukkig, Zalig Nieuw Jaar 2017 toe. 

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur
Website: www.iwoii.nl 


Anne Louis Cammenga houdt zijn speech voor de aanwezigen, waarbij hij de inhoud en het doel van de film over zijn Klokkenluidersdossier toelicht. Floris Veenendaal, Fractielid van de VVD van Zeit luistert aandachtig toe.


Van links naar rechts: Jos van Loozenoord, Fractievoorzitter van de VVD, Wouter Catsburg, Fractievoorzitter van de ChristenUnie en Pieter Wout Duquesnoy, Fractievoorzitter van de SP luisteren aandachtig toe.


Anne Louis Cammenga bedankt de aanwezige Zeisterse gemeenteraadsleden voor de goede contacten die hij met hen in de afgelopen jaren steeds heeft mogen onderhouden. 


De film over het Klokkenluidersdossier van Anne Louis Cammenga. 

Anne Louis Cammenga overhandigt de film over zijn Klokkenluidersdossier aan Floris Veenendaal, Raadslid van de VVD in Zeist en Plaatsvervangend Voorzitter van de Gemeenteraad van Zeist.


Ook de Zeisterse PvdA-Fractievoorzitter Karst Schuring, die iets verlaat is, komt de plechtige overhandiging van de film over het Klokkenluidersdossier van Anne Louis Cammenga aan de Gemeenteraad van Zeist bijwonen.


Anne Louis Cammenga heeft een cadeau meegenomen voor alle 33 Raadsleden van de gemeente Zeist.


Ook toont Anne Louis Cammenga bij deze gelegenheid de gesigneerde statieportretten van Paus Franciscus en Paus Johannes Paulus II, die hij op 4 november 2016 heeft ontvangen van Monseigneur Aldo Cavalli, de Pauselijke Nuntius namens de Heilige Stoel in Nederland. Tijdens die gelegenheid heeft Anne Louis Cammenga een exemplaar van de film over zijn Klokkenluidersdossier via de Pauselijke Nuntius aan Paus Franciscus overhandigd.


De officiële overdracht van de film over het Klokkenluidersdossier van Anne Louis Cammenga heeft in de werkkamer van CDA-burgemeester Koos Janssen in het gemeentehuis van Zeist plaatsgevonden.


33 afwasborstels voor ieder Zeisters Gemeenteraadslid afzonderlijk.


Keurig ingepakt .....


Om vervolgens in een tas te worden meegenomen ......


Waarna de cadeaus vervolgens in opdracht van Floris Veenendaal, Zeisters VVD-Raadslid en Plaatsvervangend Voorzitter van de Gemeenteraad van Zeist is overhandigd aan ieder Zeisters Raadslid afzonderlijk.


Peter Otten, VVD-Fractielid van de gemeente Zeist bedankte Anne Louis Cammenga tijdens de pauze heel hartelijk voor het cadeau, dat hij van hem heeft gekregen.


Ook ligt het cadeau prominent zichtbaar op de tafel van de Zeisterse SGP-Fractievoorzitter Pieter Verolme.


En op de tafels van de CDA-Raadsleden Pastoors en Kaemink. Het CDA-Raadslid Hilde Kaemink heeft deze avond afscheid genomen als CDA-Fractielid, omdat zij morgen in verband met haar nieuwe functie naar de Verenigde Staten verhuist.


Ook op de tafels van de D'66-gemeenteraadsleden zijn de cadeaus van Cammenga voor het publiek op de tribune duidelijk te zien.

_______________________________________________________________ ______________________________________________________________