maandag 13 maart 2017

Utrechtse PvdA, D'66, PvdD, GroenLinks, ChristenUnie, VVD, SP en CDA spreken met Anne Louis Cammenga, Directeur I-WO-II

Beste Lezers,

Op zaterdag, 11 en zondag, 12 maart jl. heb ik een ontmoeting gehad met een aantal Utrechtse Fractievoorzitters en -leden van de gemeente Utrecht in het kader van de komende landelijke verkiezingen.

Het betroffen Fractievoorzitters, Fractieleden en Vrijwilligers van de Utrechtse PvdA, D'66, PvdD, GroenLinks, ChristenUnie, VVD, SP en CDA. Bij de stand van de Partij voor de Dieren heb ik de vrijwilligers verteld hoeveel de Tweede Kamerfractie van de Partij voor Dieren voor mij heeft betekend. Want dankzij de Partij voor Dieren is immers mijn verzamelde dossier over de Utrechtse en Zeisterse Politie toegevoegd als praktijkdossier van hoe het dus in democratisch, politioneel, juridisch opzicht NIET moet in Nederland aan de Wet Huis Voor Klokkenluiders, die inmiddels door de Tweede en Eerste Kamer is goedgekeurd. Ook vertelde ik aan hen hoe mijn dossier inmiddels officieel is toegevoegd aan het archief van het Huis Voor Klokkenluiders in Utrecht. En uiteraard ook over de Klokkenluidersfilm, die in goed overleg met het Huis Voor Klokkenluiders is vervaardigd, waarin het volstrekte disfunctioneren van de Utrechtse en Zeisterse politie, maar ook van de Utrechtse rechtbank naar mij als burger toe volledig uit de doeken wordt gedaan. Een politie- en justitiesysteem dat mij als burger voor de volle 100% volledig in de kou heeft laten staan. Uiteraard wordt in deze film ook de uiterst curieuze, in democratisch opzicht uiterst discutabele en directe rol van oud-Vorstin naar mij persoonlijk toe volledig uit de doeken gedaan. En ontbreken uiteraard ook de Zeisterse Neonazistische AIVD-/CIA-Infiltrant Jan Peter Mante en zijn kompaan, de oud-KLPD-er Marco (H.) van de Wetering in deze film niet. Ik ben als democratisch ingesteld burger de Partij voor de Dieren dan ook uitzonderlijk dankbaar dat ik dankzij de inzet van deze democratische politieke partij de officiële status van Klokkenluiders heb gekregen. Want het is de Partij voor de Dieren geweest die mij daarmee een STEM heeft gegeven tegen fascisme en antisemitisme in Nederland, óf waar ter wereld dan ook. Ik ben de Partij voor de Dieren in democratisch opzicht als burger dan ook heel veel dank verschuldigd.

Hulde uiteraard ook voor Willie Dille van de Tweede Kamerfractie van de PVV, die mij destijds in aanwezigheid van mijn collega mr. Fred Jan IJspeerd heeft verteld hoe oud-Vorstin Beatrix het persoonlijk op mij had gemunt. Dit had Willie Dille weer tot tweemaal toe vernomen van oud-Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner van VWS uit het Kabinet Rutte I. Dat oud-Vorstin Beatrix zich over mij heeft uitgelaten, is mij trouwens ook bevestigd door een ex-aangetrouwd lid van de Nederlandse Koninklijke Familie, dr. Edwin de Roy van Zuydewijn in aanwezigheid van enkele getuigen. Dat heeft zij toen gedaan naar aanleiding van een publicatie in het dagblad De Telegraaf over de genealogische verbintenis van mijn familie met het Franse Vorstenhuis der Karolingen. De heer dr. Edwin de Roy van Zuydewijn heeft door zijn huwelijk van 2001 tot en met 2006 deel uitgemaakt van de Nederlandse Koninklijke familie. De negatieve houding van oud-Vorstin Beatrix naar mij toe blijkt uit een aantal officiële documenten, die dan ook dus uiteraard worden vertoond in de gemaakte film over mijn Klokkenluidersdossier. Een exemplaar van deze film is onder andere overhandigd aan het Huis Voor Klokkenluiders in Utrecht.

De vertegenwoordigers en vrijwilligers van de Utrechtse SP-Fractie heb ik verteld hoe dankbaar ik Emile Roemer, Ronald van Raak, Michel Eggermont, Tim Schipper, Jeanette de Jong, PieterWout Duquesnoy en Annemieke Pluigers ben voor alle contacten die ik met hen in het verleden heb mogen onderhouden in het kader van het voorkomen en het bestrijden van Fascisme en Antisemitisme in onze samenleving.

Met het Utrechtse PvdA Fractielid Lou Repetur heb ik in de Domkerk een heel goed gesprek gevoerd, waarin ik haar heb verteld over mijn inhoudelijk, bijzonder goede contacten met de toenmalige Zeisterse Burgemeester Rudi Boekhoven en met de huidige PvdA Fractievoorzitter Karst Schuring in het kader van het voorkomen en het bestrijden van Fascisme en Antisemitisme in onze samenleving en - later - (eveneens met Karst Schuring) over de inhoud van mijn Klokkenluidersdossier. Toen ik Steven de Vries van GroenLinks Utrecht hoorde spreken in de Domkerk dacht ik terug aan mijn conversaties met Pieter Spoelstra van GroenLinks Zeist over mijn Klokkenluidersdossier en aan mijn onverwachtse, bijzondere ontmoeting met GroenLinks Tweede Kamervoorzitter Jesse Klaver, waarbij deze mij toezegde een persoonlijke boodschap van mijn zijde aan zijn voorgangster Femke Halsema te zullen doorgeven.

Bij de Utrechtse VVD-fractie was het fijn om een medelid van mijn Rooms-Katholieke Bijbelstudiegroep te kunnen begroeten. Zij vertelde mij dat het goed ging met de landelijke campagne van de VVD voor de komende Tweede Kamerverkiezingen.  Na elkaar het allerbeste voor de toekomst te hebben toegewenst namen wij met een allerhartelijkste, dikke pakkerd afscheid van elkaar.

Met Maarten van Ooijen, Fractievoorzitter van de ChristenUnie van de gemeente Utrecht.heb ik gesproken over mijn goede inhoudelijke contacten met de Zeisterse ChristenUnie Fractievoorzitter Wouter Catburg over het voorkomen en het bestrijden van fascisme en antisemitisme in onze samenleving en over mijn Klokkenluidersdossier, maar ook over mijn landelijke politieke ChristenUnie Tweede Kamer contacten zoals Esmé Wiegman en Carla Dik Faber.

Aan Klaas Verschuure, de Utrechtse D'66 Fractievoorzitter heb ik verteld hoe enorm ik mijn ontmoeting met D'66 Tweede Kamer Fractievoorzitter Alexander Pechtold op prijs heb gesteld. Hij reageerde hierop bijzonder aardig en gaf mij een heerlijke appel mee voor onderweg.

Tijdens het debat in de Domkerk, vroeg ik in aanwezigheid van mijn collega, mr. Fred Jan IJspeerd, aan de vier Utrechtse politici Steven de Vries (GroenLinks), Lou Repetur (PvdA), Sebastiaan den Bak (CDA) en Jan Wijmenga (ChristenUnie) wat zij na de verkiezingen concreet gaan ondernemen om fascisme en antisemitisme in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden. Het beste antwoord hierop gaf naar de mening van mijn collega, mr. Fred Jan IJspeerd en mijzelf de CDA-er Sebastiaan den Bak, die meedeelde dat het CDA na de verkiezingen zich concreet in zal gaan zetten om een wetsvoorstel in te dienen dat tot doel heeft haat zaaien voortaan juridisch strafbaar te maken.

Tijdens het persoonlijk gesprek vertelde ik CDA-er Sebastiaan den Bak over mijn persoonlijke contacten met Zijne Keizerlijke en Koninklijke Hoogheid, Aartshertog Otto von Habsburg, die vele jaren land lid is geweest van de CDU/EVP-Fractie in het Europees Parlement. Samen met de Aartshertog heb ik mij mogen inzetten ten behoeve van de weeskinderen van Bosnië en Kroatië. Ook vertelde ik Sebastiaan den Bak over mijn andere plaatselijke, landelijke en Europese CDA-contacten ten behoeve van onder andere de weeskinderen van Roemenië en ten behoeve van het voorkomen en het bestrijden van fascisme en antisemitisme in onze samenleving. Ik vertelde hem hoe mijn collega en ik het op prijs hebben gesteld dat in 2004 de Tweede Kamerfracties van het CDA en de SGP Kamervragen hebben gesteld over de antisemitische uitlatingen op het neonazistische forum Stormfront. En hoe mijn collega en ik het op prijs hebben gesteld hoe met name de Rooms-Katholieke Kerk zich heeft ingezet om mijn veiligheid te waarborgen via kloosters na een directe fysieke moordaanslag en na intimidaties en bedreigingen vanuit neonazistische hoek. Waarbij de Rooms-Katholieke Kerk dan in al die tijd méér voor mij heeft gedaan dan de Zeisterse en Utrechtse politie en justitie. Want deze beide organisaties waren en zijn - als het er uiteindelijk écht op aan komt om mijn veiligheid of mijn juridische rechten als Nederlands Staatsburger te waarborgen - in geen velden of wegen te bekennen. Maar ja, ik ben dan natuurlijk ook niet voor niets een door de Tweede Kamer en het Huis Voor Klokkenluiders in Utrecht officieel erkende Klokkenluider geworden.

Mijn collega, mr. Fred Jan IJspeer en ikzelf wensen u komende woensdag, 15 maart a.s. veel wijsheid en inzicht toe bij het uitbrengen van uw stem op één van de kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Eén vraag willen mijn collega en ik u allen wél met klem stellen. Ga in ieder geval sowieso stemmen. Om het stemrecht en daarmee méér democratie voor ons burgers thans mogelijk te maken hebben onder andere tijdens de Franse Revolutie - helaas - mensen hun leven gegeven. Laat het offer van hun leven niet voor niets zijn geweest. Trouwens, het uitbrengen van uw stem in een democratie is altijd nog de beste en meest gemakkelijke mogelijkheid, die u als burger direct ter beschikking staat om fascisme, racisme, discriminatie en antisemitisme in onze samenleving via democratische weg te voorkomen en te bestrijden. Mijn collega en ik willen u hierbij dan ook graag vanuit de grond van hart adviseren om in ieder geval van díe mogelijkheid komende woensdag, 15 maart a.s. gebruik te gaan maken.

Veel wijsheid en inzicht bij het uitbrengen van uw stem op 15 maart a.s. - en u allen daarbij boven alles Gods Zegen en de altijd durende Voorspraak van de Heilige Maagd Maria - toegewenst.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (-WO-II)

Anne Louis Cammenga
Directeur
Website: www.iwoii.nl


Verkiezingsposter van de Partij voor de Dieren met een foto van de PvdD-Tweede Kamer Fractievoorzitter Marianne Thieme.

Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) stralend lachend op de foto met leden van het campagneteam van de Partij voor de Dieren voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart a.s.

Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) op de foto met Maarten van Ooijen, Fractievoorzitter van de ChristenUnie van de gemeente Utrecht.

Een ontmoeting die door de heren Van Ooijen en Cammenga met een welgemeende, vriendelijke handdruk wordt bezegeld. Van links naar rechts: Maarten van Ooijen, de Utrechtse ChristenUnie Fractievoorzitter, Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) en twee leden van het campagneteam van de ChristenUnie voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart a.s.

Van links naar rechts de Utrechtse gemeenteraadsleden: Steven de Vries (GroenLinks), Lou Repetur (PvdA), Sebastiaan den Bak (CDA) en Jan Wijmenga (ChristenUnie).

Van links naar rechts: Steven de Vriens (GroenLinks) en Jan Wijmenga (ChristenUnie).

Van links naar rechts de Utrechtse gemeenteraadsleden: Lou Repetur (PvdA), Steven de Vries (GroenLinks) en Jan Wijmenga (ChristenUnie).

Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) bedankt Sebastiaan de Bak (CDA) voor zijn duidelijke en standvastige uitspraken tijdens het debat in de Domkerk.

De beide heren wensen elkaar in alle opzichten alle goeds voor de toekomst toe en bezegelen hun oprechte wensen met een ferme handdruk.
____________________________________________________

___________________________________