maandag 20 februari 2017

CIDI Stafmedewerker Antisemitisme Roel Abraham ontvangt Film Klokkenluidersdossier Anne Louis Cammenga, Directeur I-WO-II


Den Haag, 21 februari 2017


Beste Lezers,

Gisteren, maandag, 20 februari jl. - heb ik een exemplaar van de pro-Christelijke film over mijn Klokkenluidersdossier overhandigd aan CIDI Stafmedewerker Antisemitisme Roel Abraham in Den Haag. Daarnaast heb ik kennis gemaakt met Hanna Luden, de directeur van het CIDI en met een aantal van de directe collega's van de heer Abraham. 

Het CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israël, werd in 1974 opgericht. Het CIDI is een onafhankelijke Nederlandse stichting, gevestigd in Den Haag, die onlosmakelijk betrokken is bij Israël. 

Het CIDI komt op voor het recht op vrede en veiligheid voor Israël en het Joodse volk, waar ook ter wereld. Daarnaast wilt het CIDI:
- de banden tussen Nederland/EU en Israël versterken
- de kennis over Israël en zijn inwoners vergrote en verdiepen
- een platform bieden voor harmonieuze relaties tussen Israël en de Arabische wereld
- bijdragen aan vrede tussen Israël en het Palestijnse volk, die gebaseerd moet zijn op de totstandkoming van een onafhankelijke en levensvatbare Palestijnse staat en de erkenning van Israël als staat van het Joodse volk
- Antisemitisme en racisme bestrijden

Het CIDI is een betrouwbare pro-Israël stem die in politiek Den Haag gehoord en geprezen wordt. Het CIDI kent dan ook de meeste buitenlandwoordvoerders van de politieke partijen en kan met vragen of ideeën bij hen aankloppen. Ook reageert het CIDI in de media op kwesties rondom Israël en antisemitisme. Tevens organiseert het CIDI debatten en symposia, waar gerenommeerde sprekers komen, en informeert opiniemakers, academici, journalisten (lokale) politici, studenten en andere geïnteresseerden. Voor nadere informatie over het CIDI verwijs ik u graag naar de website www.cidi.nl. 

De heer Abraham en ikzelf hebben ongeveer een uur met elkaar gesproken over de inhoud van de film over mijn Klokkenluidersdossier. Documenten, die in deze film worden vertoond, zijn als praktijkdossier toegevoegd aan de Wet Huis Voor Klokkenluiders, die inmiddels door de Tweede en Eerste Kamer is goedgekeurd. Deze film over mijn Klokkenluidersdossier is in samenspraak met het Huis Voor Klokkenluiders in Utrecht tot stand gekomen. 

Met de heer Abraham heb ik gesproken over mijn vroegere contacten met oud-CIDI directeur Ronny Naftaniël, oud-CIDI-medewerker Mike Durand en over de schriftelijke steunbetuiging en de cadeaus die ik in het verleden van het CIDI heb mogen ontvangen. 

Ook heb ik de heer Abraham verteld over de voorgeschiedenis en de uiteindelijke totstandkoming van de huidige stichting Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II). De stichting is ontstaan als gevolg van een zoektocht naar de gegevens over de Utrechtse Joodse families Sanders en Knorringa op uitdrukkelijk verzoek van mijn inmiddels overleden moeder Hermina Cammenga-Damen, die vóór haar overlijden wilde weten wat er met deze Joodse families was gebeurd nadat zij tijdens de Tweede Wereldoorlog waren opgepakt en naar Sobibor en Auschwitz waren afgevoerd. Hieruit is de stichting Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN) voortgevloeid. Omdat deze naam voor velen te moeilijk was om te onthouden en ons in breder verband te kunnen inzetten om racisme, fascisme, neonazisme en antisemitisme te kunnen voorkomen en te bestrijden is de naam van deze stichting uiteindelijk veranderd in de huidige naam Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II).  

Aan de heer Abraham heb ik laten weten dat ik het werk als directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) samen met mijn trouwe collega mr. Fred Jan IJspeerd inmiddels al weer vele jaren op volstrekt vrijwillig en volledig onbezoldigde basis verricht, omdat zowel de leer als de grondbeginselen van het Christelijke Rooms-Katholieke geloof volledig in strijd is met fascisme en antisemitisme en dit dan ook ten strengste afkeurt. Uiteraard heeft ook mijn familiegeschiedenis mij hierin beïnvloedt. De Utrechtse Joodse families Knorringa en Sanders, die mijn moeder goed heeft gekend, werden in Sobibor en Auschwitz vermoord en mijn vader werd opgepakt tijdens een razzia, waarna hij vervolgens in een Duits werkkamp werd opgesloten.  

Mijn ontmoetingen met de Pauselijke Nuntius, Monseigneur André Dupuy - zo liet ik de heer Abraham dan ook weten - en later met diens opvolger, de Pauselijke Nuntius, Monseigneur Aldo Cavalli zijn voor mij dan ook onvergetelijke momenten geweest. Uiteraard heb ik de heer Abraham de foto's laten zien van de gesigneerde portretten van Paus Franciscus I en de Heilige Johannes Paulus II, die ik van Monseigneur Aldo Cavalli, Pauselijke Nuntius namens de Heilige Stoel in Nederland cadeau heb gekregen. 

Ook mijn intensieve, persoonlijke contacten met Zijne Keizerlijke en Koninklijke Hoogheid, Aartshertog Otto von Habsburg, oudste zoon van de Zalige Keizer-Koning Karel I en Keizerin-Koningin Zita van Habsburg, Keizer-Koning en Keizerin-Koningin van Oostenrijk-Hongarije met wie ik - dankzij de EVP-/CDA-fractie in het Europees Parlement in contact ben gekomen. Met Aartshertog Otto von Habsburg heb ik mij samen in mogen zetten ten behoeve van de weeskinderen van Bosnië en Kroatië. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog heeft de Aartshertog honderden Oostenrijkse Joden geholpen om uit Oostenrijk te ontsnappen. Hij kreeg daarvoor een boom in de Tuin van de Rechtvaardigen van de Israëlische Holocaust-herdenkingsorganisatie Yad-Vashem. Daarnaast was de Aartshertog internationaal de bekendste Oostenrijkse tegenstander van de Duitse dictator Adolf Hitler. Na de Anschluss, de inname van Oostenrijk, in maart 1938 door Hitler, werd in Oostenrijk een doodvonnis tegen de Aartshertog uitgevaardigd. Medestanders van hem werden vermoord. Otto's neven Max en Ernst van Hohenberg kwamen in Dachau terecht, waar zij tot het eind van de oorlog in 1945 bleven. Om deze redenen - zo liet ik de heer Abraham tijdens ons gesprek weten - en uiteraard ook vanwege zijn oprechte, diepgevoelde Christelijke, Rooms-Katholieke geloof is de Aartshertog voor mij dan ook een groot inspirerend voorbeeld. 

De heer Abraham en ik hebben het gehad over het grote belang van het voorkomen en het bestrijden van fascisme en antisemitisme in onze samenleving en hoe belangrijk het is dat organisaties zoals het CIDI en het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) zich hiervoor steeds blijven inzetten. 

Na een bijzonder goed inhoudelijke anderhalf uur durend gesprek, waarin ik de inhoud van de film over mijn Klokkenluidersfilm heb toegelicht en dat in een uitstekende sfeer verliep, heb ik de heer Abraham vervolgens de film over mijn Klokkenluidersdossier persoonlijk overhandigd. 

De pro-Christelijke en pro-democratische flilm over mijn Klokkenluidersdossier heeft de volgende inhoudsopgave:
1. Introductie – De wijze waarop de film het beste kan worden bekeken
2. Anne-Louis als persoon en o.a. zijn Rooms-Katholieke religieuze drijfveren om zich in te zetten om fascisme en antisemitisme in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden
3. Ontslag bij Rijkswaterstaat
4. Het Nederlandse Koningshuis (o.a. prins. Bernhad,  voormalig vorstin Beatrix)
5. Woningcorporatie Seyster Veste (SV) en de Bewonersvereniging Seyst (BVS)
6. De Zeisterse Neonazistische CIA-/AIVD-er Jan Peter Mante en diens partner, de KLPD-er Marco H. van de Wetering
7. Politie en Justitie (Utrecht en Zeist) (o.a. de correspondentie tussen mr. Annemieke Drogt van het OM Arrondissementsparket Midden-Nederland en Johan van Renswoude, Korpschef van de Politie Utrecht, etc.)
8. Moreel-ethische Pro-Democratische / Pro-Christelijke / Pro-Rooms-Katholieke afsluiting/nawoord

Aan CIDI Stafmedewerker Antisemitisme Roel Abraham heb ik laten weten dat hij en zijn collega's de pro-Christelijke film over mijn Klokkenluidersdossier zowel nationaal als internationaal mag verspreiden onder alle mogelijke democratische partijen, volksvertegenwoordigers, diplomaten en maatschappelijke (zuster)organisaties in het kader van het bevorderen van de democratie en ter voorkoming en ter bestrijding van fascisme en antisemitisme in Nederland en elders in de wereld. Ook heb ik de heer Abraham inmiddels separaat de links naar mijn Klokkenluidersfilm gemaild, zodat hij en zijn collega's die nóg gemakkelijker wereldwijd kunnen verspreiden. 


Uiteraard heb ik de heer Abraham laten weten dat mijn collega, mr. Fred Jan IJspeerd en ikzelf te allen tijde volledig bereid zijn om hem en al zijn in- en externe (netwerk)contacten in Nederland of waar ter wereld dan ook van alle door hen gewenste nadere informatie te voorzien. 


Tijdens ons afscheid, dat op zéér hartelijke wijze verliep, heb ik de heer Abraham laten weten dat het CIDI bij haar inzet om racisme en antisemitisme in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden te allen tijde, waar dit maar mogelijk is, voor de volle 100% steeds in woord en daad op de steun van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) kan blijven rekenen. Ik wens mevrouw Luden, directeur van het CIDI, de heer Abraham en alle overige medewerkers van het CIDI hierbij dan ook graag alle succes met hun voor onze samenleving zo belangrijke werkzaamheden en heel veel geluk op hun persoonlijk levenspad toe. 

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur
Website: www.iwoii.nl 
Anne Louis Cammenga, Directeur Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) draagt een exemplaar van de film over diens Klokkenluidersdossier over aan Roel Abraham, CIDI Stafmedewerker Antisemitisme  De overdracht wordt door de beide heren bezegeld met een stevige, welgemeende handdruk. 
Naambord van het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) naast de deur van het CIDI-kantoor in Den Haag. 
_____________________________________________________________
______________________________________________________