maandag 12 maart 2018

UTRECHTSE PARTIJ VOOR DE DIEREN ONTVANGT TWEEDE PERSOONLIJKE DANKBETUIGING ANNE LOUIS CAMMENGA, DIRECTEUR INFOMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (I-WO-II)

Zeist, 18 maart 2018


Beste Lezers,

Gisteren, zondag, 18 maart jl. heb ik nogmaals in mijn hoedanigheid van Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) mijn oprechte en grote erkentelijkheid getoond aan de verkiezingscampagnemedewerkers van de Utrechtse Partij voor de Dieren voor het feit dat op woensdag, 6 november 2013 door Corinne Cornelisse, Fractiemedewerkster van het toenmalige Tweede Kamerfractielid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren mijn Klokkenluidersdossier (SS-ers en SA-ers-dochter Bearix, Politie, Justitie, de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante, Neonazipartner Marco H. van de Wetering, etc.) als praktijkdossier van hoe het NIET moet in Nederland heeft toegevoegd aan de Wet Huis Voor Klokkenluiders. Deze wet is inmiddels door zowel de Tweede als de Eerste Kamer goedgekeurd.

Dankzij het feit dat ik door de Tweede Kamer erkend ben als Klokkenluider heeft later ook het Huis Voor Klokkenluiders in Utrecht zowel mijn dossier als later ook mijn Klokkenluidersfilm officieel toegevoegd aan haar archief. Het is ook juist in goed overleg met Merijn Goeman dat mijn Klokkenluidersdossier tot stand is gekomen. Merijn Goeman gaf mij het uitmuntende advies om een Klokkenluidersfilm te gaan maken, omdat mijn dossier qua hoeveelheid documenten anders té omvattend is voor belangstellenden om te kunnen 'behappen'. Vandaar dat ik op zijn advies een film heb gemaakt, waarbij de film is ingedeeld in diverse hoofdstukken, die allen verschillende onderwerpen bevatten. Per hoofdstuk wordt door mij een kort inleidend verhaal verteld, waarna vervolgens de belangrijkste documenten uit mijn Klokkenluidersdossier worden vertoond. Wilt een onderzoeker nog meer informatie ontvangen, dan is het uiteraard altijd mogelijk de gewenste informatie alsnog te verstrekken. Op die manier kan een onderzoeker zich de materie gemakkelijk en snel eigen maken.

Uiteraard heb ik de film over mijn Klokkenluidersdossier in goed telefonisch overleg met Corinne Cornelisse, de medewerkster van de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren ook doen toekomen aan alle leden van de Tweede en de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Dankzij de Partij voor de Dieren heeft mijn Klokkenluidersdossier officiële erkenning gekregen en ik ben hier deze partij dan ook uitzonderlijk dankbaar voor.

Tijdens mijn ontmoeting met deze verkiezingscampagnemedewerkers van de Utrechtse Partij voor de Dieren werden er door een partijmedewerker foto's van ons en gesprek gemaakt. Vervolgens is mij gevraagd of de van mij gemaakte foto's gebruikt mochten worden voor de verkiezingscampagne van de Partij voor de Dieren en of ik met naam en toenaam mocht worden genoemd. Ik heb hier direct en van ganser harte mijn toestemming voor gegeven.

Zowel het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) en ikzelf persoonlijk wensen zowel de Utrechtse als alle overige fracties in het land van de Partij voor de Dieren heel veel succes toe bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s.

Met allerhartelijkste groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (I-WO-II)

Anne Louis Cammenga
Directeur
Website: www.iwoii.nl

Anne Louis Cammenga, Directeur Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) staat met een aantal folders van de Utrechtse Partij Voor De Dieren in zijn hand om op die manier zijn erkentelijkheid te tonen voor het feit dat de Tweede Kamerfractie van de Partij Voor De Dieren zijn Klokkenluidersdossier (SS-ers en SA-ers-dochter Bearix, Politie, Justitie, de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante, Neonazipartner Marco H. van de Wetering, etc.) als praktijkdossier van hoe het NIET moet in Nederland heeft toegevoegd aan de Wet Huis Voor Klokkenluiders. Deze wet is inmiddels door zowel de Tweede als de Eerste Kamer goedgekeurd. Rechts van Anne Louis Cammenga staat een vriendelijk lachende verkiezingscampagnemedewerkster van de Utrechtse Partij Voor De Dieren.

Logo van de Partij voor de Dieren.

Flyers van de Utrechtse fractie van de Partij voor de Dieren. 
Voorzijde van de flyer van de Utrechtse Partij voor de Dieren. 

Achterzijde van de flyer van de Utrechtse Partij voor de Dieren. 

Voorzijde van de folder van de Utrechtse Partij voor de Dieren. 

Achterzijde van de folder van de Utrechtse Partij voor de Dieren. 
______________________________________________________________

_____________________________________________________