donderdag 21 mei 2015

Constructieve ontmoeting tussen vertegenwoordigers PAX/ Raad voor Kerken / Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII)

Beste Lezers,

Op zondag, 17 mei jl. heb ik na afloop van de Heilige Mis, waar ik als Misdienaar heb gefungeerd voor de Zuid-Soedanese Pastoor John Opi Severino, een bijzonder constructieve ontmoeting gehad met Sara Ketelaar en Edwin Ruigrok, vertegenwoordigers van PAX en met Jannie Nijwening, vertegenwoordiger van de Raad van Kerken. De organisatie PAX is lid van de internationaal opererende organisatie Pax Christi International. Deze organisaties werken samen met Pastoor John Opi Severino om in het door oorlog geteisterde Zuid-Soedan de vrede te bevorderen. De Republiek van Zuid-Soedan heeft namelijk te maken met grensconflicten en met onderlinge stammenstrijd. Vanuit de principes van het christelijke geloof zetten Pastoor John Opi Severino, PAX – lid van Pax Christi International – en de Raad voor Kerken zich in om de vrede in Zuid-Soedan, maar uiteraard ook elders in de wereld, te bevorderen en op een vreedzame wijze te zoeken naar een oplossing van huidige conflicten. Voor zijn inzet om de vrede in Zuid-Soedan te bevorderen ontving Pastoor John Opi Severino na afloop van de Heilige Mis uit handen van Sara Ketelaar namens PAX als blijk van waardering een schitterende handgesneden houten vredesduif cadeau.
 
Het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) zet zich vanuit de principes van het Christelijke Rooms-Katholieke geloof in om neonazisme, fascisme en antisemitisme in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden, omdat dit verderfelijke gedachtengoed immers volkomen onverenigbaar is met de inhoud en de leer van het Christelijke geloof.

Wij hebben een inhoudelijk bijzonder goed en plezierig gesprek met elkaar gevoerd, waarin wij naar elkaar toe onze oprechte overtuiging hebben uitgesproken hoe belangrijk het is om zowel als organisaties en als individuele burgers gezamenlijk de handen ineens te slaan om internationaal de vrede te bevorderen en om neonazisme, fascisme en antisemitisme, waar ter wereld dan ook, te voorkomen en te bestrijden. Om het kwade in welke vorm dan ook succesvol een halt toe te kunnen roepen is het van groot belang dat goedwillende individuen en organisaties waar ter wereld dan ook elkaar de hand toereiken én vervolgens de handen ineen slaan om waar dit maar mogelijk is hiertoe in woord en daad met elkaar samen te werken.

Aan de tijdens deze gelegenheid aanwezige vertegenwoordigers van PAX en de Raad van Kerken heb ik dan ook met veel genoegen als directeur van onze organisatie laten weten dat zij in hun oprechte streven om de vrede internationaal te bevorderen en tot stand te brengen steeds op de steun en de sympathie van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) zullen kunnen rekenen. Per slot van rekening heeft het verderfelijke gedachtengoed van het neonazisme, fascisme en het antisemitisme (onverdraagzaamheid) in de vorige eeuw tot een wereldwijd omvattende oorlog geleid, die aan miljoenen burgers en militairen het leven heeft gekost en een onvoorstelbaar groot (inter)nationaal en individueel leed met zich heeft meegebracht. Het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) begrijpt deze inzet van deze beide organisaties dan ook maar al te goed en heeft hier dan ook een bijzonder grote waardering voor. Net zoals de vertegenwoordigers van beide organisaties mij tijdens onze ontmoeting hebben laten weten dat zij van hun zijde de inzet van onze organisatie om het neonazisme, fascisme en antisemitisme (inter)nationaal te voorkomen en te bestrijden eveneens bijzonder goed begrijpen en waarderen.

Wij wensen PAX, Pax Christi International en de Raad van Kerken en al hun vertegenwoordigers, waar ter wereld dan ook, heel veel succes en boven alles Gods Zegen en de altijd durende voorspraak van de Heilige Maagd Maria toe bij hun tomeloze inzet om wereldwijd de vrede te bevorderen en conflicten door middel van het onderlinge overleg op geweldloze wijze tot een bevredigende oplossing voor alle partijen te brengen.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII) (www.iwoii.nl)

Anne Louis Cammenga
Directeur

 
 
Van links naar rechts: Edwin Ruigrok, PAX,  Jannie Nijwening , Raad voor de Kerken, Anne Louis Cammenga, Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) en Sara Ketelaar, PAX
 
 
 
_____________________________________________________________________